09:09 14 Ԥхынҷкәын 2017
Ишиашоу ицо аефир
ИГИЛ алахәылацәа Аԥсны иааныркылеит

ИГИЛ алахәылацәа Аԥсны иааныркылеит

© Sputnik. Кирилл Каллиников
Аԥсны
Икьаҿу ахьарԥш аиура
8 0 0

Аԥсны иааныркылаз Ҭаџьықьисҭан атәылауаа урыстәылатәи аган иарҭеит ашьаусҭҵаарақәа рымҩаԥгаразы.

АҞӘА, рашәарамза 9 — Sputnik, Владимир Бегунов. Аԥсны иааныркылаз Ҭаџьықьисҭан атәылауаа хәҩыуаак урыстәылатәи аган иарҭеит ашьаусҭҵаарақәа рымҩаԥгаразы. Урҭ Урыстәылеи егьырҭ аҳәынҭқаррақәа жәпаки рҟны ззин ыҟам атеррористтә еиҿкаара ИГИЛ иалахәуп ҳәа агәҩара ыҟоуп.

Дара аанкылан аԥшьаша, рашәарамза 8 рзы, атерроризм иаҿагыло ауснагӡатәқәа рымҩаԥгараан. Абри атәы аанацҳауеит Аԥсны Ашәарҭадаратә маҵзура апресс-маҵзура.

ИГИЛ – атеррористтә еиҿкаара. Иаԥҵоуп 2006 шықәса рзы. Ԥхынҷкәын 29 2014 шықәса рзы Урыстәыла Иреиҳаӡоу аусӡбарҭа атәыла аҵакыраҿ аиҿкаара аусуреи аҟазаареи азин рымам ҳәа шьақәнарӷәӷәеит.

Ихадоу атемақәа