12:13 19 Жьҭаара 2017
Аҟәа+ 14°C
Ишиашоу ицо аефир
Калмыков имҩаҟны аԥжәара ҟалеит

Калмыков имҩаҟны аԥжәара ҟалеит: аӡәы ахәрақәа иоуит

© Sputnik / Томас Тхайцук
Аԥсны
Икьаҿу ахьарԥш аиура
1311

Аԥжәара ахьыҟалаз аҭыԥ аҟны ус руеит Аҩныҵҟатәи аусқәа рминистрра аусзуҩцәа.

АҞӘА, рашәарамза 20 – Sputnik, Бадраҟ Аҩӡба. Аҟәа ақалақь Калмыков имҩаҟны асааҭ 21.30 рзы аԥжәара ҟалеит. Аусура иаҿуп ашьаусҭҵааҩцәа.

Аԥжәара иахҟьаны ахәрақәа иоуит Аҟәа ақалақь ауаҩԥсы. Иара ацхыраара лас амашьынала ақалақь ахәышәтәырҭақәа руак ахь днаган.

Ашьаусҭҵааҩцәа макьаназ ирцәыуадаҩуп арԥжәага закәыз атәы аҳәара. Ахҭыс ахьыҟалаз аҭыԥ ахь инеиит ацхыраара лас автомашьынеи амцарцәагатә машьынеи.

Иҟалаз шыҟалаз, мзызс иаҵоу атәы аҳәара макьаназ иуадаҩуп, ҳәа азгәарҭоит ашьаусҭҵааҩцәа.

Ихадоу атемақәа

 • Администрация г.Сухум.

  Аҟәа аинвистициатә паспорт азырхиара шықәсык инарзынаԥшуа иаҿын иҳәеит Аҧснытәи аҳәынҭқарратә телерадио Еилахәыра апресс-центр аҿы имҩаҧигаз апресс-конференциаҟны Аҟәа ақалақь ахада ихаҭыҧуаҩ Леон Кәарҷиа.

  0
 • Русско-абхазский словарь.

  Аԥсуа бызшәаҿы 20 дырга иреиҵам змоу ажәа аԥшаара дшаҿыз ажәараҟны, иахьа ахархәара змам ажәақәа шалылԥшааз, атәы дазааҭгылоит ажурналист Елеонора Коӷониаԥҳа.

  8
 • Изготовление сыра

  Аԥсуа чысқәа ачаҩыри аҭубари рҭоурыхи, рыҟаҵашьеи дазааҭгылоит Sputnik аналитик Нонна Ҭхәазԥҳа. Арҭ ачысқәа рыҟаҵашьа атәы еиҭарҳәеит Ҭхәазаа ирымоу Арышԥҳа Ҭали, Шьынқәыраа ирымоу Бигәааԥҳа Мзиана.

  126