04:47 24 Абҵара 2017
Ишиашоу ицо аефир
Архивтә фото

Аспорт иазку ажәақәа бзианы ижәдыруама?

© Sputnik. Александр Вильф
Аԥсны
Икьаҿу ахьарԥш аиура
36150

Абҩарҵәыреи аспорти Аԥсны бзиа избо рхыԥхьаӡара даара ирацәоуп. Аԥсуа спортсменцәа лассы-лассы еиуеиԥшым аицлабра ахкқәа рҿы аԥхьахәқәа ргоит. Игәашәҭ аспорт иазку ажәақәа рҩышьа ахьынӡажәдыруа.

Ихадоу атемақәа