06:12 20 Жьҭаара 2017
Аҟәа+ 11°C
Ишиашоу ицо аефир
Афотосахьақәа

Амузыкант қәыԥшцәа злахәыз агәыҳалалратә концерт мҩаԥысит Аҟәа

Икьаҿу ахьарԥш аиура
40 0 0
 • Благотворительный концерт Дети детям
 • Благотворительный концерт Дети детям
 • Благотворительный концерт Дети детям
 • Благотворительный концерт Дети детям
 • Благотворительный концерт Дети детям
 • Благотворительный концерт Дети детям
© Sputnik. Томас Тхайцук
Агәыҳалалратә концерт "Ахәыҷқәа ахәыҷқәа рзы"

Амузыкант қәыԥшцәа злахәыз аклассикатә агәыҳалалратә концерт "Ахәыҷқәа ахәыҷқәа рзы" раԥхьаӡакәны Аԥсны имҩаԥысит.

Амузыкант қәыԥшцәа злахәыз аклассикатә агәыҳалалратә концерт "Ахәыҷқәа ахәыҷқәа рзы" раԥхьаӡакәны Ражден Гәымба ихьӡ зху Аԥснытәи аҳәынҭқарратә филармониаҿы  имҩаԥысит.

 

Иҵегь афотосахьақәа

 • Ачаӡра
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 14:47 16.10.2017
  14:47 16.10.2017

  Амажәа, нас ача: Sputnik ачаӡырҭаҿы

  Ачаӡҩы изанааҭ атәы даҳзалацәажәеит 15 шықәса ачаӡырҭаҟны аус зухьо Инесса Арышԥҳа.

  36
  10
 • Ашьхашә
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 17:49 04.10.2017
  17:49 04.10.2017

  Ахш, ашә, ашәчырҳә: шьхацан абарақьаҭра

  Аԥсуа қыҭақәа рыбжеиҳарак амшын аҿықәаҿ ишьҭоуп. Урҭ аҭыԥқәарыҟны аҳацкьын анмаҷхалакгьы ахьчацәа ашьхаҟа ашьамаҟеи, аԥсасеи, ауахьади карцоит.

  34
  13
 • Аҟәа ақалақь ахы ақәиҭтәра амш.
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 16:52 27.09.2017
  16:52 27.09.2017

  Аиааира хымш шагыз

  1993 шықәса цәыббра 27 рзы аԥсуа еибашьцәа аӷа иҿагылара ӷәӷәаӡа иаиааины Аҟәа ақалақь ахы иақәиҭыртәит.

  65
  13
 • Акомпозитор, адирижер, ашәаҳәаҩ Ражден Гәымба
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 14:23 12.09.2017
  14:23 12.09.2017

  "Дәрыԥшьтәи аҟармаҵыс" Ражден Гәымба

  Аԥсны зҽаԥсазтәыз акульутра аусзуҩ, Дырмит Гәлиа ихьӡ зху аҳәынҭқарратә премиа алауреиат, Аԥсны Жәлар рартист, ашәаҳәаҩ, адирежиор, акомпозитор Ражден Гәымба иԥсы ҭаны дыҟазар, цәыббрамза 12 аҽны, ихыҵуан 91 шықәса.

  53
  15

Ихадоу атемақәа