22:32 21 Цәыббра 2017
Аҟәа+ 23°C
Ишиашоу ицо аефир
Афотосахьақәа

Ашықәс ҿыц аламҭалаз Аҟәа аԥсаҵла рҩычеит

Икьаҿу ахьарԥш аиура
64 0 0
 • Главная елка страны в центральном парке г. Сухум.
 • Главная елка страны в центральном парке г. Сухум.
 • Главная елка страны в центральном парке г. Сухум.
 • Главная елка страны в центральном парке г. Сухум.
 • Главная елка страны в центральном парке г. Сухум.
© Sputnik. Томас Тхайцук
Аҳҭнықалақь аҟны аԥсаҵла рхианы игылоуп

Аҳҭнықалақь аҟны аԥсаҵла рхианы игылоуп.

Ашықәс ҿыц ааигәахара инадҳәаланы аҳҭнықалақь аҟны аԥсаҵла дырхиеит. Аԥсаҵла ргылоуп ақалақь администрациа аҿаԥхьа иҟоу апарк аҟны.

Иҵегь афотосахьақәа

 • Акомпозитор, адирижер, ашәаҳәаҩ Ражден Гәымба
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 14:23 12.09.2017
  14:23 12.09.2017

  "Дәрыԥшьтәи аҟармаҵыс" Ражден Гәымба

  Аԥсны зҽаԥсазтәыз акульутра аусзуҩ, Дырмит Гәлиа ихьӡ зху аҳәынҭқарратә премиа алауреиат, Аԥсны Жәлар рартист, ашәаҳәаҩ, адирежиор, акомпозитор Ражден Гәымба иԥсы ҭаны дыҟазар, цәыббрамза 12 аҽны, ихыҵуан 91 шықәса.

  47
  15
 • атроллеибустә парк аусзуҩы
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 16:35 11.09.2017
  16:35 11.09.2017

  "Аԥсшьарҭатә" парк: атроллеибусқәеи урҭ арныҟәцаҩцәеи

  Аҟәа ҩымчыбжьа рыҩнуҵаҟа атроллеибусқәа русура аанкылоуп.

  14
  10
 • Агәырӷьаратә цәаҳәа мҩаԥысит ахԥатәи ашкол ашҭаҿы.
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 17:23 04.09.2017
  17:23 04.09.2017

  Цәыббра 4 - аҵара ашықәс алагара

  Аҟәа еиҭашьақәыргыланы иаартуп аҵарауаҩ Иури Воронов ихьӡ зху абжьаратә школ №3.

  16
  9
 • Аҟәа имҩаԥыст аԥшӡареи аҟазареи рфестиваль Королева Абхазии Мини мисс Абхазия
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 18:17 17.08.2017
  18:17 17.08.2017

  Аҳкәажәцәа рыхәылԥаз

  "Королева Абхазии – 2017" ҳәа рыхьӡ рҳәеит жәаҩык аҭыԥҳацәа. Аиндаҭлара арегламент ԥсахны асеиԥш аӡбра лыдылкылеит акультуратә фонд "L-star" аиҳабы Лали Сыҷынааԥҳа.

  25
  13

Ихадоу атемақәа