14:46 23 Жьҭаара 2017
Аҟәа+ 18°C
Ишиашоу ицо аефир
Афотосахьақәа

Ҳара ҳпенџьырқәа рҟынтә

Икьаҿу ахьарԥш аиура
Иҟаҵоуп Аԥсны (24)
4301
 • Изготовление пластиковых окон
 • Изготовление пластиковых окон
 • Изготовление пластиковых окон
 • Изготовление пластиковых окон
 • Изготовление пластиковых окон
 • Изготовление пластиковых окон
 • Изготовление пластиковых окон
 • Изготовление пластиковых окон
 • Изготовление пластиковых окон
 • Изготовление пластиковых окон
 • Изготовление пластиковых окон
 • Изготовление пластиковых окон
 • Изготовление пластиковых окон
 • Изготовление пластиковых окон
 • Изготовление пластиковых окон
© Sputnik / Томас Тхайцук
Раԥхьа излалаго асаркьа аԥҟаралоуп. Иҷыдоу аишәа иқәырҵоит 2-3 метр иҟоу асаркьа. Асаркьа ииашаны иқәицоит аусзуҩ, иԥызҟо аппарат ииашан зегьы ҟанаҵап ҳәа.

Аԥенцьыр системақәа рыҟаҵаразы Аԥсни алада Урыстәылеи иҟоу азауадқәа иреиҳақәоу ирхыԥхьаӡалоу азауад аԥҵан 8-шықәса раԥхьа, аамҭа кьаҿ иалагӡаны иара аусура ҳаранакит, аџьармыкьаҿгьы ихадоу аҭыԥқәа рҿы игылоуп.

Аԥенџьыр системақәа рыҟаҵаразы азауад Аҟәа араион Ачадара ақыҭан иҟоуп. Аилак аофис хадагьы ара иҟоуп, иара убас ацех дуқәа ҩбагьы.

Анаплак аҟны аус руеит 40-ҩык ауааԥсыра. Иҟоуп Шьамтәылеи Иорданиеи рҟынтәи арепатриантцәа. Иахьатәи аамҭазы аԥенџьырқәа аахәаҩ ишиҭахыу иҟарҵоит.

Раԥхьа аԥенџьыр акомпиутер аҿы апроект аздырхиоит, анаҩс иҟазҵо иус ахь диасуеит аахәаҩ игәазыҳәара иақәшәаратәы. Амашьына дуқәа зегь реиҳа ицәгьу аусура ҟарҵоит, ауаҩы иус — анапхгара ауп.

Аилак аартын 8-шықәса раԥхьа, уи аамҭа иалагӡаны иара Аԥсни алада Урыстәылеи иҟоу азауадқәа иреиҳақәоу ирхыԥхьаӡалахеит. Аилак апенџьырқәа рымацара рыҟаҵара иазкӡам, уи Урыстәылантәии Европантәии аалыҵ егьырҭ аилакқәа ирзаанагоит.

 

Атемақәа:
Иҟаҵоуп Аԥсны (24)

Иҵегь афотосахьақәа

 • Ачаӡра
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 14:47 16.10.2017
  14:47 16.10.2017

  Амажәа, нас ача: Sputnik ачаӡырҭаҿы

  Ачаӡҩы изанааҭ атәы даҳзалацәажәеит 15 шықәса ачаӡырҭаҟны аус зухьо Инесса Арышԥҳа.

  36
  10
 • Ашьхашә
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 17:49 04.10.2017
  17:49 04.10.2017

  Ахш, ашә, ашәчырҳә: шьхацан абарақьаҭра

  Аԥсуа қыҭақәа рыбжеиҳарак амшын аҿықәаҿ ишьҭоуп. Урҭ аҭыԥқәарыҟны аҳацкьын анмаҷхалакгьы ахьчацәа ашьхаҟа ашьамаҟеи, аԥсасеи, ауахьади карцоит.

  35
  13
 • Аҟәа ақалақь ахы ақәиҭтәра амш.
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 16:52 27.09.2017
  16:52 27.09.2017

  Аиааира хымш шагыз

  1993 шықәса цәыббра 27 рзы аԥсуа еибашьцәа аӷа иҿагылара ӷәӷәаӡа иаиааины Аҟәа ақалақь ахы иақәиҭыртәит.

  65
  13
 • Акомпозитор, адирижер, ашәаҳәаҩ Ражден Гәымба
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 14:23 12.09.2017
  14:23 12.09.2017

  "Дәрыԥшьтәи аҟармаҵыс" Ражден Гәымба

  Аԥсны зҽаԥсазтәыз акульутра аусзуҩ, Дырмит Гәлиа ихьӡ зху аҳәынҭқарратә премиа алауреиат, Аԥсны Жәлар рартист, ашәаҳәаҩ, адирежиор, акомпозитор Ражден Гәымба иԥсы ҭаны дыҟазар, цәыббрамза 12 аҽны, ихыҵуан 91 шықәса.

  53
  15

Ихадоу атемақәа