14:46 23 Жьҭаара 2017
Аҟәа+ 18°C
Ишиашоу ицо аефир
Афотосахьақәа

Анхара аус анԥсыршьагоу

Икьаҿу ахьарԥш аиура
Иҟаҵоуп Аԥсны (24)
5331
 • Колировка фруктовых деревьев
 • Колировка фруктовых деревьев
 • Колировка фруктовых деревьев
 • Колировка фруктовых деревьев
 • Колировка фруктовых деревьев
 • Колировка фруктовых деревьев
 • Колировка фруктовых деревьев
 • Колировка фруктовых деревьев
 • Колировка фруктовых деревьев
 • Колировка фруктовых деревьев
 • Колировка фруктовых деревьев
© Sputnik / Томас Тхайцук
Геннади Арчелиа есыҽны ибаҳчаҿы аус иуоит, ашәырҵлақәа напы рыдкыланы ибоит.

Абгархәықәтәи анхаҩы Геннади Арчелиа иажәақәа рыла аихаҳара аус аҿы ицәгьоу ҳәа акгьы ыҟаӡам, аамҭа уақәшәароуп. Аихаҳара знапы алаку ауаа реихаҳара аҟаҵашьа, аус адулашьа ахққәа рацәоуп.

Геннади Арчелиа еихаиҳауа ашәыр хкқәа рацәоуп: атама, аҵәа, ажь, аԥҳәаса, аца, аҳа, амжәа, абгыӡыр, ахәырма уҳәа ирацәаны.

Ашәыр хкқәа реихаҳарҭа аҭыԥ зегьы рыла еиҿкаазара ауп, кәтык, ласбак зымнеиуа иҟаҵатәуп, иара убас зегь реиҳа ихадоу адгьыл анаалозар ауп.

Геннади Арчелиа ибаҳчаҟны иааӡоит жә-хкык атама, бжь-хкык аҵәа, аа-хкык ажь.

Аихаҳара иазку аиҭаҳатә ааӡараз иагоит шықәсык, ианеихауҳа ашьҭахь ҩы-шықәса х-шықәса рыла иҵлахоит. Раԥхьатәи ашықәс иҿыухуа ашәыр хԥа-ԥшьба кьыла аҟынӡа инаӡоит. Ашәыр ҵлақәа напы рыдкаланы ибатәуп, иахымӡаарц азы. Атама аҵла ес-шықәса ихырҿҿалатәуп, аҵәа, аҳа ус иаҭахӡам.

Атемақәа:
Иҟаҵоуп Аԥсны (24)

Иҵегь афотосахьақәа

 • Ачаӡра
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 14:47 16.10.2017
  14:47 16.10.2017

  Амажәа, нас ача: Sputnik ачаӡырҭаҿы

  Ачаӡҩы изанааҭ атәы даҳзалацәажәеит 15 шықәса ачаӡырҭаҟны аус зухьо Инесса Арышԥҳа.

  36
  10
 • Ашьхашә
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 17:49 04.10.2017
  17:49 04.10.2017

  Ахш, ашә, ашәчырҳә: шьхацан абарақьаҭра

  Аԥсуа қыҭақәа рыбжеиҳарак амшын аҿықәаҿ ишьҭоуп. Урҭ аҭыԥқәарыҟны аҳацкьын анмаҷхалакгьы ахьчацәа ашьхаҟа ашьамаҟеи, аԥсасеи, ауахьади карцоит.

  35
  13
 • Аҟәа ақалақь ахы ақәиҭтәра амш.
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 16:52 27.09.2017
  16:52 27.09.2017

  Аиааира хымш шагыз

  1993 шықәса цәыббра 27 рзы аԥсуа еибашьцәа аӷа иҿагылара ӷәӷәаӡа иаиааины Аҟәа ақалақь ахы иақәиҭыртәит.

  65
  13
 • Акомпозитор, адирижер, ашәаҳәаҩ Ражден Гәымба
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 14:23 12.09.2017
  14:23 12.09.2017

  "Дәрыԥшьтәи аҟармаҵыс" Ражден Гәымба

  Аԥсны зҽаԥсазтәыз акульутра аусзуҩ, Дырмит Гәлиа ихьӡ зху аҳәынҭқарратә премиа алауреиат, Аԥсны Жәлар рартист, ашәаҳәаҩ, адирежиор, акомпозитор Ражден Гәымба иԥсы ҭаны дыҟазар, цәыббрамза 12 аҽны, ихыҵуан 91 шықәса.

  53
  15

Ихадоу атемақәа