02:38 23 Ажьырныҳәа 2018
Аҟәа+ 10°C
Ишиашоу ицо аефир
Афотосахьақәа

Анхара аус анԥсыршьагоу

Икьаҿу ахьарԥш аиура
Иҟаҵоуп Аԥсны (26)
5331
 • Колировка фруктовых деревьев
 • Колировка фруктовых деревьев
 • Колировка фруктовых деревьев
 • Колировка фруктовых деревьев
 • Колировка фруктовых деревьев
 • Колировка фруктовых деревьев
 • Колировка фруктовых деревьев
 • Колировка фруктовых деревьев
 • Колировка фруктовых деревьев
 • Колировка фруктовых деревьев
 • Колировка фруктовых деревьев
© Sputnik / Томас Тхайцук
Геннади Арчелиа есыҽны ибаҳчаҿы аус иуоит, ашәырҵлақәа напы рыдкыланы ибоит.

Абгархәықәтәи анхаҩы Геннади Арчелиа иажәақәа рыла аихаҳара аус аҿы ицәгьоу ҳәа акгьы ыҟаӡам, аамҭа уақәшәароуп. Аихаҳара знапы алаку ауаа реихаҳара аҟаҵашьа, аус адулашьа ахққәа рацәоуп.

Геннади Арчелиа еихаиҳауа ашәыр хкқәа рацәоуп: атама, аҵәа, ажь, аԥҳәаса, аца, аҳа, амжәа, абгыӡыр, ахәырма уҳәа ирацәаны.

Ашәыр хкқәа реихаҳарҭа аҭыԥ зегьы рыла еиҿкаазара ауп, кәтык, ласбак зымнеиуа иҟаҵатәуп, иара убас зегь реиҳа ихадоу адгьыл анаалозар ауп.

Геннади Арчелиа ибаҳчаҟны иааӡоит жә-хкык атама, бжь-хкык аҵәа, аа-хкык ажь.

Аихаҳара иазку аиҭаҳатә ааӡараз иагоит шықәсык, ианеихауҳа ашьҭахь ҩы-шықәса х-шықәса рыла иҵлахоит. Раԥхьатәи ашықәс иҿыухуа ашәыр хԥа-ԥшьба кьыла аҟынӡа инаӡоит. Ашәыр ҵлақәа напы рыдкаланы ибатәуп, иахымӡаарц азы. Атама аҵла ес-шықәса ихырҿҿалатәуп, аҵәа, аҳа ус иаҭахӡам.

Атемақәа:
Иҟаҵоуп Аԥсны (26)

Иҵегь афотосахьақәа

 • Ахыҿсахьа хада- Қьалашьбеи ироль наигӡеит Аслан Анқәаб.
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 18:27 19.01.2018
  18:27 19.01.2018

  "Қьалашьбеи" аԥсуа сценаҟны

  Анзор Мықәба ипиесала иқәыргылоу аспектакль ахәаԥшцәа идырбахоит ажьырныҳәа 19, 25 рзы аԥсуа драматә театр асценаҟны.

  13
  8
 • Иара убасгьы иҟоуп есышықәса аныҳәатә хәмаргақәа аҿазҵогьы, рхәыҷқәа рсахьақәа ҭасаны. Аԥсаӡ хәмаргақәа рыхәԥса иара иадҵоу аџьабааи адура-ахәыҷреи ирҿырԥшуп.
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 15:24 30.12.2017
  15:24 30.12.2017

  Асаркьа, амца, нас ахәмарга

  Абар, аа-шықәса ирықәуп Аҟәатәи астудиа "Артель" асаркьа иалхны аԥсаӡ азы ахәмаргақәа ҟарҵоит.

  38
  9
 • Икәашоит Кавказ
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 15:47 19.12.2017
  15:47 19.12.2017

  Икәашоит "Кавказ"

  Ражьден Гәымба ихьӡ зху Аԥснытәи аҳәынҭқарратә филармониаҟны имҩаԥысит Кандид Ҭарба ихьӡ зху жәлар рыкәашара аҳәынҭқарратә ансамбль "Кавказ" аҳасабырбатә концерт.

  32
  12
 • Кәтолтәи ачаи фабрикаҿы
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 13:36 15.12.2017
  13:36 15.12.2017

  Кәтолаа ачаи хырхуеит

  Кәтолтәи ачаи фабрикаҿы ииасыз амчыбжь аҩныҵҟа аусуҩцәа шә-тоннак рҟынӡа ачаибӷьы ҿырххьеит. Ачаиплантациақәа рҟны аусуҩцәа шьыжь шаанӡа инаркны иаахәлаанӡа аус руеит.

  60
  12

Ихадоу атемақәа