22:11 20 Нанҳәа 2017
Аҟәа+ 27°C
Ишиашоу ицо аефир
Афотосахьақәа

Анхара аус анԥсыршьагоу

Икьаҿу ахьарԥш аиура
Иҟаҵоуп Аԥсны (23)
5331
 • Колировка фруктовых деревьев
 • Колировка фруктовых деревьев
 • Колировка фруктовых деревьев
 • Колировка фруктовых деревьев
 • Колировка фруктовых деревьев
 • Колировка фруктовых деревьев
 • Колировка фруктовых деревьев
 • Колировка фруктовых деревьев
 • Колировка фруктовых деревьев
 • Колировка фруктовых деревьев
 • Колировка фруктовых деревьев
© Sputnik / Томас Тхайцук
Геннади Арчелиа есыҽны ибаҳчаҿы аус иуоит, ашәырҵлақәа напы рыдкыланы ибоит.

Абгархәықәтәи анхаҩы Геннади Арчелиа иажәақәа рыла аихаҳара аус аҿы ицәгьоу ҳәа акгьы ыҟаӡам, аамҭа уақәшәароуп. Аихаҳара знапы алаку ауаа реихаҳара аҟаҵашьа, аус адулашьа ахққәа рацәоуп.

Геннади Арчелиа еихаиҳауа ашәыр хкқәа рацәоуп: атама, аҵәа, ажь, аԥҳәаса, аца, аҳа, амжәа, абгыӡыр, ахәырма уҳәа ирацәаны.

Ашәыр хкқәа реихаҳарҭа аҭыԥ зегьы рыла еиҿкаазара ауп, кәтык, ласбак зымнеиуа иҟаҵатәуп, иара убас зегь реиҳа ихадоу адгьыл анаалозар ауп.

Геннади Арчелиа ибаҳчаҟны иааӡоит жә-хкык атама, бжь-хкык аҵәа, аа-хкык ажь.

Аихаҳара иазку аиҭаҳатә ааӡараз иагоит шықәсык, ианеихауҳа ашьҭахь ҩы-шықәса х-шықәса рыла иҵлахоит. Раԥхьатәи ашықәс иҿыухуа ашәыр хԥа-ԥшьба кьыла аҟынӡа инаӡоит. Ашәыр ҵлақәа напы рыдкаланы ибатәуп, иахымӡаарц азы. Атама аҵла ес-шықәса ихырҿҿалатәуп, аҵәа, аҳа ус иаҭахӡам.

Атемақәа:
Иҟаҵоуп Аԥсны (23)

Иҵегь афотосахьақәа

 • Аҟәа имҩаԥыст аԥшӡареи аҟазареи рфестиваль Королева Абхазии Мини мисс Абхазия
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 18:17 17.08.2017
  18:17 17.08.2017

  Аҳкәажәцәа рыхәылԥаз

  "Королева Абхазии – 2017" ҳәа рыхьӡ рҳәеит жәаҩык аҭыԥҳацәа. Аиндаҭлара арегламент ԥсахны асеиԥш аӡбра лыдылкылеит акультуратә фонд "L-star" аиҳабы Лали Сыҷынааԥҳа.

  7
  13
 • Асыӡбал аҟаҵашьа
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 14:46 24.07.2017
  14:46 24.07.2017

  Абҳәаса, нас асыӡбал

  Амыҵмыџь, акаҵахәыр, абҳәаса иалхәу уҳәа ирацәоуп аԥсуаа реишәахиараҿы рхы иадырхо асыӡбалқәа. Акадифа ҟаԥшь еиԥш убла хнакуа иҟоу асыӡбал цаҳәцаҳәо уажәааны зегьы ихырҩоит.

  77
  13
 • Аԥсны Ахада Рауль Ҳаџьымба Ихраҿа агаразы аиндаҭлара
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 19:11 03.07.2017
  19:11 03.07.2017

  Фаст Керл, Лонг-Вау, Спреи бои: Аԥсны Ахада Ихраҿа Бзыԥтәи аҽырҩырҭаҿы

  Аԥсны Ахада Ихраҿа анашьахеит Резван Хатков дзықәтәаз аҽыҩ "Фаст Керл" (аҽы ихатәуп Ахра Ашәба).

  29
  12
 • Аспектакль Примадонны апремиера
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 17:26 16.06.2017
  17:26 16.06.2017

  Злеишәа цәгьу аҳәсақәа: РУСДРАМ апремиера мҩаԥысит

  Фазиль Искандер ихьӡ зху Аурыс драматә театр аҿы аԥшьаша, рашәарамза 15 рзы имҩаԥысит аспектакль "Примадонны" апремиера. Аспектакль ықәиргылеит арежиссиор Сергеи Ефремов.

  24
  16

Ихадоу атемақәа