14:45 23 Жьҭаара 2017
Аҟәа+ 18°C
Ишиашоу ицо аефир
Афотосахьақәа

Ахәышәтәратә ӡы "Ауадҳара" аҟаҵашьа

Икьаҿу ахьарԥш аиура
Иҟаҵоуп Аԥсны (24)
3210
 • Производство Ауадхары
 • Производство минеральной воды Ауадхара.
 • Производство минеральной воды Ауадхара.
 • Производство минеральной воды Ауадхара.
 • Производство минеральной воды Ауадхара.
 • Производство минеральной воды Ауадхара.
 • Производство минеральной воды Ауадхара.
 • Производство минеральной воды Ауадхара.
 • Производство минеральной воды Ауадхара.
 • Производство минеральной воды Ауадхара.
 • Производство минеральной воды Ауадхара.
 • Производство минеральной воды Ауадхара.
 • Производство минеральной воды Ауадхара.
 • Производство минеральной воды Ауадхара.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Азауад ахы ианархәо аминералтә ӡы актәи акылҳара Ауадҳара арха аҿынтә ауп иахьырго. Уантәи аӡы ааргоит иҷыдоу автомкьаҭ ала имжьакцо аиха иалху. Иааргаз аӡы рҵәахуеит азауад аӷәраҵаҿы, амра ашәахәа ахьзымнеиуа, уа иҷыдоу атемпература ыҟоуп аӡы ԥхасҭамхарц азы.

Аҟәатәи ауарашршырҭа зауад аиҳабы Амра Ануаԥҳа иазгәалҭеит "Ауадҳара" адунеи аҟны еицырдыруа егьырҭ аӡыхәшәқәа иаарылукаартә иҟоуп ҳәа.

"Ауадҳара" Аԥсны еиҳа рхы иадырхәо, ирылаҵәаны иҟоу минералтә ӡуп. Иара иахыҵхырҭоуп ахьӡ захьӡу, абольнеологиатә курорт Ауадҳара.

Аминералтә ӡы ҭрыжьуеит Аԥсны азауадқәа. Урҭ ируакуп Аҟәатәи ауарашыршырҭатә зауад 2015 шықәса рзы иара иҭнажьит 7 000 декалитр аминералӡы.

"Ҳара иҳамоуп аԥышәа ду. Уи асовет аамҭақәа рҟынтәи ахы акуеит. Ҳзауад аҟынтәи вагонла аминерал ӡы рышьҭуан Асовет еидгыла егьырҭ ареспубликақәа рахь", — лҳәеит азауад адиректор Амра Ануаԥҳа.

"Ауадҳара" амаҭәашьареилазаара ауаҩытәыҩсатә организм ашьарҿиара функциа иацхраауеит, ахшыбаҩ аусура еиӷьнатәуеит. Амаҭәашьар бор алазаара ақьамсарҩачымазара аӷьара арццакуеит. 

Аминералтә ӡы "Ауадҳара" рхы иадырхәоит асанаториақәеи абальнеологиатә хәышәтәырҭақәеи рҟны. Ҩныҵҟала адкылараан еиуеиԥшым аҩныҵҟатәи ачымазарақәа: ацачымазарақәа, акьатеичымазарақәа, аколитқәа, аентероколитқәа, агәаҵәачымазара уҳәа рыхәышәтәра иазырхоуп.

Амра Ануа лажәақәа рыла, “Ауадҳара” адунеи аҿы еицырдыруа аӡқәа  иаарылукааратәы иҟоуп. Ҿырԥштәыс  иаагозар “Виши Селестени”, ари наукала ишьақәырӷәӷәоуп. 

Ҳреспубликаҿы Ауадҳара даара ирацәаны иадҵаалоит. Иҭзыжьуа адунеи атәылақәа зегьы рахь ирышьҭыртә алшара рымоуп. Иахьатәи аамҭазы аминералтә ӡы "Ауадҳара" Урыстәыла аҳҭнықалақь ахь ирышьҭуеит.

 

 

Атемақәа:
Иҟаҵоуп Аԥсны (24)

Иҵегь афотосахьақәа

 • Ачаӡра
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 14:47 16.10.2017
  14:47 16.10.2017

  Амажәа, нас ача: Sputnik ачаӡырҭаҿы

  Ачаӡҩы изанааҭ атәы даҳзалацәажәеит 15 шықәса ачаӡырҭаҟны аус зухьо Инесса Арышԥҳа.

  36
  10
 • Ашьхашә
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 17:49 04.10.2017
  17:49 04.10.2017

  Ахш, ашә, ашәчырҳә: шьхацан абарақьаҭра

  Аԥсуа қыҭақәа рыбжеиҳарак амшын аҿықәаҿ ишьҭоуп. Урҭ аҭыԥқәарыҟны аҳацкьын анмаҷхалакгьы ахьчацәа ашьхаҟа ашьамаҟеи, аԥсасеи, ауахьади карцоит.

  35
  13
 • Аҟәа ақалақь ахы ақәиҭтәра амш.
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 16:52 27.09.2017
  16:52 27.09.2017

  Аиааира хымш шагыз

  1993 шықәса цәыббра 27 рзы аԥсуа еибашьцәа аӷа иҿагылара ӷәӷәаӡа иаиааины Аҟәа ақалақь ахы иақәиҭыртәит.

  65
  13
 • Акомпозитор, адирижер, ашәаҳәаҩ Ражден Гәымба
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 14:23 12.09.2017
  14:23 12.09.2017

  "Дәрыԥшьтәи аҟармаҵыс" Ражден Гәымба

  Аԥсны зҽаԥсазтәыз акульутра аусзуҩ, Дырмит Гәлиа ихьӡ зху аҳәынҭқарратә премиа алауреиат, Аԥсны Жәлар рартист, ашәаҳәаҩ, адирежиор, акомпозитор Ражден Гәымба иԥсы ҭаны дыҟазар, цәыббрамза 12 аҽны, ихыҵуан 91 шықәса.

  53
  15

Ихадоу атемақәа