20:50 20 Жьҭаара 2017
Аҟәа+ 17°C
Ишиашоу ицо аефир
Афотосахьақәа

Ҭырқәтәылатәи раҳаҭ-лукум ишаԥснытәихаз

Икьаҿу ахьарԥш аиура
33 0 0
 • Шьемсеҭҭин Ԥлиа раҳаҭ-лукум ахьыҭрыжьуа инаплакы
 • Шьемсеҭҭин Ԥлиа раҳаҭ-лукум ахьыҭрыжьуа инаплакы
 • Шьемсеҭҭин Ԥлиа раҳаҭ-лукум ахьыҭрыжьуа инаплакы
 • Шьемсеҭҭин Ԥлиа раҳаҭ-лукум ахьыҭрыжьуа инаплакы
 • Шьемсеҭҭин Ԥлиа раҳаҭ-лукум ахьыҭрыжьуа инаплакы
 • Шьемсеҭҭин Ԥлиа раҳаҭ-лукум ахьыҭрыжьуа инаплакы
 • Шьемсеҭҭин Ԥлиа раҳаҭ-лукум ахьыҭрыжьуа инаплакы
 • Шьемсеҭҭин Ԥлиа раҳаҭ-лукум ахьыҭрыжьуа инаплакы
 • Шьемсеҭҭин Ԥлиа раҳаҭ-лукум ахьыҭрыжьуа инаплакы
 • Шьемсеҭҭин Ԥлиа раҳаҭ-лукум ахьыҭрыжьуа инаплакы
 • Шьемсеҭҭин Ԥлиа раҳаҭ-лукум ахьыҭрыжьуа инаплакы
© Sputnik / Томас Тхайцук
Шьемсеҭҭин Ԥлиа Аԥсны раԥхьаӡа раҳаҭ-лукум аҟаҵара знапы алазкыз иоуп.

Ҭырқәтәылантәи зҭоурыхтә ԥсадгьыл ахь ихынҳәыз Шьемсеҭҭин Ԥлиа иаҳирбоит раҳаҭ-лукум аҭыжьразы иҟаҵатәу.

Шьемсеҭҭин еиҭеиҳәоит раҳаҭ-лукум аҭыжьразы аҭагылазаашьа ҷыдақәа аԥҵатәуп ҳәа. Аиҳарак аӡыцқьа аҭахуп. Ҭырқәтәыла аӡы зехьынџьара ахархәаразы иахьыцқьам иахҟьаны раҳаҭ-лукум иалкаау аҭыԥқәа рҟноуп иахьыҟарҵо.

"Аҭыжьра нап аласкаанӡа зегь ҭысҵааит. Иахәҭаны иҟаз амыругақәа зегьы аасхәеит. Ҳҭыжьымҭа аазхәоз ирҳәон рахат-лукум Ҭырқәтәылатәи агьамагьы ыҟам аҽа гьамакгьы иузеиԥшыншьалом ҳәа. Аратәи алукум иаласҵо зегьы рекологиа цқьоуп, аҭыԥан иаадрыхыз роуп. Урыстәылатәи фирмакгьы уи аинтерес кны иҳадыргалеит аусеицура. Ҳаилаӡара инақәыршәаны есымза жәа-тоннак рҟынӡа аархәоит ҳара ҳҟынтәи. Абақь иақәу уазхьаԥшны иуҳәар алшоит аԥсуа биуџьет ицәгьамкәа аԥара алаагалоит ҳәа", — иҳәоит Ԥлиа.

Иара игәаанагарала ажәлар ртәыла аизҳазыӷьаразы рхы иамеигӡозароуп.


Иҵегь афотосахьақәа

 • Ачаӡра
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 14:47 16.10.2017
  14:47 16.10.2017

  Амажәа, нас ача: Sputnik ачаӡырҭаҿы

  Ачаӡҩы изанааҭ атәы даҳзалацәажәеит 15 шықәса ачаӡырҭаҟны аус зухьо Инесса Арышԥҳа.

  36
  10
 • Ашьхашә
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 17:49 04.10.2017
  17:49 04.10.2017

  Ахш, ашә, ашәчырҳә: шьхацан абарақьаҭра

  Аԥсуа қыҭақәа рыбжеиҳарак амшын аҿықәаҿ ишьҭоуп. Урҭ аҭыԥқәарыҟны аҳацкьын анмаҷхалакгьы ахьчацәа ашьхаҟа ашьамаҟеи, аԥсасеи, ауахьади карцоит.

  34
  13
 • Аҟәа ақалақь ахы ақәиҭтәра амш.
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 16:52 27.09.2017
  16:52 27.09.2017

  Аиааира хымш шагыз

  1993 шықәса цәыббра 27 рзы аԥсуа еибашьцәа аӷа иҿагылара ӷәӷәаӡа иаиааины Аҟәа ақалақь ахы иақәиҭыртәит.

  65
  13
 • Акомпозитор, адирижер, ашәаҳәаҩ Ражден Гәымба
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 14:23 12.09.2017
  14:23 12.09.2017

  "Дәрыԥшьтәи аҟармаҵыс" Ражден Гәымба

  Аԥсны зҽаԥсазтәыз акульутра аусзуҩ, Дырмит Гәлиа ихьӡ зху аҳәынҭқарратә премиа алауреиат, Аԥсны Жәлар рартист, ашәаҳәаҩ, адирежиор, акомпозитор Ражден Гәымба иԥсы ҭаны дыҟазар, цәыббрамза 12 аҽны, ихыҵуан 91 шықәса.

  53
  15

Ихадоу атемақәа