20:51 20 Жьҭаара 2017
Аҟәа+ 17°C
Ишиашоу ицо аефир
Афотосахьақәа

"Польшатәи" абсурд Аԥсуа драматә театр асценаҟны

Икьаҿу ахьарԥш аиура
16 0 0
 • Аспектакль Шьапыла апремиера
 • Аспектакль Шьапыла апремиера
 • Аспектакль Шьапыла апремиера
 • Премьера спектакля Пешком
 • Аспектакль Шьапыла апремиера
 • Аспектакль Шьапыла апремиера
 • Аспектакль Шьапыла апремиера
 • Аспектакль Шьапыла апремиера
© Sputnik / Томас Тхайцук
Ҩымыз ирҭагӡаны Аԥсуа Аҳәынҭқарратә адраматә театр атруппа аспектакль "Шьапала" 35 рҟынӡа арепетициақәа мҩаԥнагеит. Аспектакль иалахәуп 20-ҩык рҟынӡа артистцәа, урҭ рахьтә: Ҭеимураз Чамагәуа, Кьесоу Ҳагба, Адгәр Малиа уҳәа Аԥсны еицырдыруа актиорцәа.

Польшатәи ашәҟәыҩҩы Славомир Мрожек ипиеса иалху аспектакль "Шьапыла" апремиера мҩаԥысит Самсон Ҷанба ихьӡ зху Аԥсуа драматә театр асценаҟны аҩаша, абҵара ҩеижәижәба рзы.

Польшатәи ашәҟәыҩҩы Славомир Мрожек ипиесаҟны аҩбатәи адунеизегьтәи аибашьра анҵәамҭеи аполитикатә система ихацнаркыз аибашьреи, ирыбжьанакыз аамҭеи раарԥшра иҽазишәеит.

Аспектакль ақәыргылаҩ Валери Ақаҩба иажәақәа рыла, апиеса ақәыргыларазы аусурақәа ҩымыз инареиҳамкәа имҩаԥысуан. Уи аамҭа иҭагӡаны аԥсуа атеатр атруппа 35 репетициа мҩаԥыргеит.

Аспектакль иалахәуп 20-ҩык рҟынӡа артистцәа, урҭ рахьтә: Ҭеимураз Чамагәуа, Кьесоу Ҳагба, Адгәр Малиа уҳәа Аԥсны еицырдыруа актиорцәа.

Иҵегь афотосахьақәа

 • Ачаӡра
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 14:47 16.10.2017
  14:47 16.10.2017

  Амажәа, нас ача: Sputnik ачаӡырҭаҿы

  Ачаӡҩы изанааҭ атәы даҳзалацәажәеит 15 шықәса ачаӡырҭаҟны аус зухьо Инесса Арышԥҳа.

  36
  10
 • Ашьхашә
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 17:49 04.10.2017
  17:49 04.10.2017

  Ахш, ашә, ашәчырҳә: шьхацан абарақьаҭра

  Аԥсуа қыҭақәа рыбжеиҳарак амшын аҿықәаҿ ишьҭоуп. Урҭ аҭыԥқәарыҟны аҳацкьын анмаҷхалакгьы ахьчацәа ашьхаҟа ашьамаҟеи, аԥсасеи, ауахьади карцоит.

  34
  13
 • Аҟәа ақалақь ахы ақәиҭтәра амш.
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 16:52 27.09.2017
  16:52 27.09.2017

  Аиааира хымш шагыз

  1993 шықәса цәыббра 27 рзы аԥсуа еибашьцәа аӷа иҿагылара ӷәӷәаӡа иаиааины Аҟәа ақалақь ахы иақәиҭыртәит.

  65
  13
 • Акомпозитор, адирижер, ашәаҳәаҩ Ражден Гәымба
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 14:23 12.09.2017
  14:23 12.09.2017

  "Дәрыԥшьтәи аҟармаҵыс" Ражден Гәымба

  Аԥсны зҽаԥсазтәыз акульутра аусзуҩ, Дырмит Гәлиа ихьӡ зху аҳәынҭқарратә премиа алауреиат, Аԥсны Жәлар рартист, ашәаҳәаҩ, адирежиор, акомпозитор Ражден Гәымба иԥсы ҭаны дыҟазар, цәыббрамза 12 аҽны, ихыҵуан 91 шықәса.

  53
  15

Ихадоу атемақәа