00:36 26 Хәажәкыра 2017
Ишиашоу ицо аефир
Афотосахьақәа

Рызегьы аԥечкахь: асааҭгьы, аԥсыӡгьы, аԥсаҵлагьы

Икьаҿу ахьарԥш аиура
Sputnik апроект ҷыда "Аҟазацәа ртәыла" (17)
30 0 0
 • Мариа Филаретовеи арт-саркьеи
 • Мариа Филаретовеи арт-саркьеи
 • Мариа Филаретовеи арт-саркьеи
 • Мариа Филаретовеи арт-саркьеи
 • Мариа Филаретовеи арт-саркьеи
 • Мариа Филаретовеи арт-саркьеи
 • Мария Филаретова и арт-стекло.
 • Мария Филаретова и арт-стекло.
 • Мариа Филаретовеи арт-саркьеи
 • Мариа Филаретовеи арт-саркьеи
© Sputnik / Томас Тхайцук
Мариа Филаретовеи арт-саркьеи

Мариа Фиаларетова Аԥсныҟа нхараҳәа дааит хәы-шықәса раԥхьа. Афон Ҿыц ақалақь аҟны Аԥсназы иҿыцу анапкымҭа - фиузинг даҿуп.

Фиузинг — асаркьа "аиларҭәара" атехнологиоуп иаанаго. Авитраж атехнологиа иазааигәоуп, аха авитраж аҟны аметалл иалху апрофиль ухы иаурхәозар, фиузинг аҟны уи ахархәара амам.

Атемақәа:
Sputnik апроект ҷыда "Аҟазацәа ртәыла" (17)

Иҵегь афотосахьақәа

 • Ашколхәыҷқәа XVI рспартакиада
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 15:12 24.03.2017
  15:12 24.03.2017

  Ихараны ахаҳә аршәра, иҳаракны аԥара: амилаҭтә хәмаррақәа Аҟәа

  Аԥсуа милаҭтә хәмаррақәа: аҵәы аршәра, аҭыԥ аҟынтә ҵәҩанҵәы аԥара, ахаҳәырԥа уҳәа ашколхәыҷқәа XVI рспартакиада апрограмма иалагалан.

  13
  10
 • Аестрадатә шәа анагӡаҩцәа XVI рреспубликатә конкурс Аҿар рыбжьы
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 16:26 23.03.2017
  16:26 23.03.2017

  Иҿыцу абыжьқәа раҳаит Аҟәа

  Аестрадатә шәа анагӡаҩцәа XVI рреспубликатә конкурс "Аҿар рыбжьы" мҩаԥысит Аҟәа. Аконкурс раԥхьатәи амш хыркәшахеит гала-концерт ала.

  13
  9
 • Константин Озган
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 14:18 22.03.2017
  14:18 22.03.2017

  Зыжәлар рхьаа зхьааз: Константин Озган иԥсҭазаара далҵиижьҭеи шықәсык ҵит

  Еицырдыруа ауаажәларратәи аполитикатәи усзуҩы, ареспублика абыргцәа Рхеилак ахантәаҩыс иҟаз Константин Озган иԥсҭазаара далҵит 77 шықәса дшырҭагылаз хәажәкыра 22 аҽны 2016 шықәсазы, акраамҭа ихьуаз ичымазара иахҟьаны.Константин Озган Екатерина Бебиаԥҳа лгәалашәараҿы дшынхаз атәы шәахәаԥшыр ҟалоит абра

  17
  7
 • Аҟәатәи асасааирҭа Риҵа
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 15:43 14.03.2017
  15:43 14.03.2017

  Ҳзышьцылам Аԥсны ахсаала

  XIX-тәи ашәышықәса инаркны Аԥсны ашәҟәыҩҩцәа, апоетцәа, аҵарауаа аднаԥхьалон. Sputnik ишәыднагалоит Аԥсны аҭыԥ ссирқәа рҭаара.

  30
  18

Ихадоу атемақәа