13:33 23 Рашәара 2017
Аҟәа+ 23°C
Ишиашоу ицо аефир
Афотосахьақәа

Аԥсуа чаҳаржә аҟаҵашьа амаӡақәа

Икьаҿу ахьарԥш аиура
8741
 • аԥсуа чаҳаржә аҟаҵашьа
 • аԥсуа чаҳаржә аҟаҵашьа
 • аԥсуа чаҳаржә аҟаҵашьа
 • аԥсуа чаҳаржә аҟаҵашьа
 • аԥсуа чаҳаржә аҟаҵашьа
 • аԥсуа чаҳаржә аҟаҵашьа
 • аԥсуа чаҳаржә аҟаҵашьа
 • аԥсуа чаҳаржә аҟаҵашьа
 • аԥсуа чаҳаржә аҟаҵашьа
 • аԥсуа чаҳаржә аҟаҵашьа
 • аԥсуа чаҳаржә аҟаҵашьа
 • аԥсуа чаҳаржә аҟаҵашьа
© Sputnik / Томас Тхайцук
Ачаҳаржә иагәыларҵоит ашә аҵыбра аҭаны. Уи агьама архаауеит, афҩы лахалаҳауа иҟанаҵоит.

Аамҭа рацәаны ишаҭахыугьы Марина Гәниаԥҳа ҟазарала ачаҳаржәқәа ҟалҵоит, лара зныкала 600 цыра злыҵуа ачаҳаржә азы амажәа лкәаҳауеит.

Имариам усуп амажәа акәаҳара, унапаҿы аагара. Ирацәаҩуп аԥсуа ҳәсақәа есыҽны амажәа зкуа, еиуеиԥшым афатә хкқәа алызхуа. Аԥсуаа рмилаҭтә чыс хкқәа амажәа иалху иреиоуоуп: амгьал, ачашә, ачаџьқәа. Зегь реиҳа аџьабаа змоу ҳәа иԥхьаӡоуп ачаҳаржә.

Марина Гәниаԥҳа, амажәа аҟаҵара бзиа ибаны лнапы алакуп, лара зныкала 600 цыра злыҵуа ачаҳаржә азы амажәа лкәаҳауеит. Лара лажәақәа рыла, ачаҳаржә хааӡа аҟаҵаразы амажәа аҟаҵашьа уақәшәароуп ҳәа. Амажәа азы иаҭаху амарҭхәқәа рацәаӡам: ачашыла, аџьыкхыш, аӡы, акәтаӷь. 

"Ачаҳаржә ржәуеит, иҟоуп ацхеи ахырҵәи надкыланы, мамзаргьы аџьыка ахьшьны изфо ауаа", — ҳәа лҳәоит Марина Гәниаԥҳа.

Абасала, аамҭа рацәаны ишаҭахыугьы Марина Гәниаԥҳа ҟазарыла ачаҳаржәқәа ҟалҵоит. Ачаҳаржә есыҽны ирчысхәӡам аԥсуаа, еиҳарак иара ҟарҵоит аныҳәарақәа раан.

Иҵегь афотосахьақәа

 • Аспектакль Примадонны апремиера
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 17:26 16.06.2017
  17:26 16.06.2017

  Злеишәа цәгьу аҳәсақәа: РУСДРАМ апремиера мҩаԥысит

  Фазиль Искандер ихьӡ зху Аурыс драматә театр аҿы аԥшьаша, рашәарамза 15 рзы имҩаԥысит аспектакль "Примадонны" апремиера. Аспектакль ықәиргылеит арежиссиор Сергеи Ефремов.

  9
  16
 • Аҟәа имҩаԥысит апремиера Инаԥҳа Кьагәа
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 16:54 09.06.2017
  16:54 09.06.2017

  Афырхаҵа ихынҳәра: "Инаԥҳа Кьагәа" апремиера Аҟәа имҩаԥысит

  Аԥснытәи аҳәынҭқарратә аҿартә театр ахәаԥшыҩцәа ирыднагалеит аспектакль ҿыц "Инаԥҳа Кьагәа".

  13
  10
 • Кәтолтәи ачаи фабрикаҿы
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 16:46 06.06.2017
  16:46 06.06.2017

  Кәтолаа ачаи хырхуеит

  Кәтолтәи ачаи фабрикаҿы ииасыз амчыбжь аҩныҵҟа аусуҩцәа шә-тоннак рҟынӡа ачибӷьы ҿырххьеит. Ачаиплантациақәа рҟны аусуҩцәа шьыжь шаанӡа инаркны иаахәлаанӡа аус руеит.

  17
  12
 • Назакат Назирова (Баба Надиа ҳәа дырдыруеит), 80 шықәса лхыҵуеит. 20 шықәса ашәҭқәа лҭиуеит
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 14:30 24.05.2017
  14:30 24.05.2017

  Аҟәатәи аџьармыкьа ахаҿқәа

  Sputnik Аԥсны иазнархиеит Аҟәатәи аџьармыкьа аҟынтәи афотоcахьақәа.

  26
  20

Ихадоу атемақәа