00:37 26 Хәажәкыра 2017
Ишиашоу ицо аефир
Афотосахьақәа

Аԥсуа чаҳаржә аҟаҵашьа амаӡақәа

Икьаҿу ахьарԥш аиура
8231
 • аԥсуа чаҳаржә аҟаҵашьа
 • аԥсуа чаҳаржә аҟаҵашьа
 • аԥсуа чаҳаржә аҟаҵашьа
 • аԥсуа чаҳаржә аҟаҵашьа
 • аԥсуа чаҳаржә аҟаҵашьа
 • аԥсуа чаҳаржә аҟаҵашьа
 • аԥсуа чаҳаржә аҟаҵашьа
 • аԥсуа чаҳаржә аҟаҵашьа
 • аԥсуа чаҳаржә аҟаҵашьа
 • аԥсуа чаҳаржә аҟаҵашьа
 • аԥсуа чаҳаржә аҟаҵашьа
 • аԥсуа чаҳаржә аҟаҵашьа
© Sputnik / Томас Тхайцук
Ачаҳаржә иагәыларҵоит ашә аҵыбра аҭаны. Уи агьама архаауеит, афҩы лахалаҳауа иҟанаҵоит.

Аамҭа рацәаны ишаҭахыугьы Марина Гәниаԥҳа ҟазарала ачаҳаржәқәа ҟалҵоит, лара зныкала 600 цыра злыҵуа ачаҳаржә азы амажәа лкәаҳауеит.

Имариам усуп амажәа акәаҳара, унапаҿы аагара. Ирацәаҩуп аԥсуа ҳәсақәа есыҽны амажәа зкуа, еиуеиԥшым афатә хкқәа алызхуа. Аԥсуаа рмилаҭтә чыс хкқәа амажәа иалху иреиоуоуп: амгьал, ачашә, ачаџьқәа. Зегь реиҳа аџьабаа змоу ҳәа иԥхьаӡоуп ачаҳаржә.

Марина Гәниаԥҳа, амажәа аҟаҵара бзиа ибаны лнапы алакуп, лара зныкала 600 цыра злыҵуа ачаҳаржә азы амажәа лкәаҳауеит. Лара лажәақәа рыла, ачаҳаржә хааӡа аҟаҵаразы амажәа аҟаҵашьа уақәшәароуп ҳәа. Амажәа азы иаҭаху амарҭхәқәа рацәаӡам: ачашыла, аџьыкхыш, аӡы, акәтаӷь. 

"Ачаҳаржә ржәуеит, иҟоуп ацхеи ахырҵәи надкыланы, мамзаргьы аџьыка ахьшьны изфо ауаа", — ҳәа лҳәоит Марина Гәниаԥҳа.

Абасала, аамҭа рацәаны ишаҭахыугьы Марина Гәниаԥҳа ҟазарыла ачаҳаржәқәа ҟалҵоит. Ачаҳаржә есыҽны ирчысхәӡам аԥсуаа, еиҳарак иара ҟарҵоит аныҳәарақәа раан.

Иҵегь афотосахьақәа

 • Ашколхәыҷқәа XVI рспартакиада
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 15:12 24.03.2017
  15:12 24.03.2017

  Ихараны ахаҳә аршәра, иҳаракны аԥара: амилаҭтә хәмаррақәа Аҟәа

  Аԥсуа милаҭтә хәмаррақәа: аҵәы аршәра, аҭыԥ аҟынтә ҵәҩанҵәы аԥара, ахаҳәырԥа уҳәа ашколхәыҷқәа XVI рспартакиада апрограмма иалагалан.

  13
  10
 • Аестрадатә шәа анагӡаҩцәа XVI рреспубликатә конкурс Аҿар рыбжьы
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 16:26 23.03.2017
  16:26 23.03.2017

  Иҿыцу абыжьқәа раҳаит Аҟәа

  Аестрадатә шәа анагӡаҩцәа XVI рреспубликатә конкурс "Аҿар рыбжьы" мҩаԥысит Аҟәа. Аконкурс раԥхьатәи амш хыркәшахеит гала-концерт ала.

  13
  9
 • Константин Озган
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 14:18 22.03.2017
  14:18 22.03.2017

  Зыжәлар рхьаа зхьааз: Константин Озган иԥсҭазаара далҵиижьҭеи шықәсык ҵит

  Еицырдыруа ауаажәларратәи аполитикатәи усзуҩы, ареспублика абыргцәа Рхеилак ахантәаҩыс иҟаз Константин Озган иԥсҭазаара далҵит 77 шықәса дшырҭагылаз хәажәкыра 22 аҽны 2016 шықәсазы, акраамҭа ихьуаз ичымазара иахҟьаны.Константин Озган Екатерина Бебиаԥҳа лгәалашәараҿы дшынхаз атәы шәахәаԥшыр ҟалоит абра

  17
  7
 • Аҟәатәи асасааирҭа Риҵа
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 15:43 14.03.2017
  15:43 14.03.2017

  Ҳзышьцылам Аԥсны ахсаала

  XIX-тәи ашәышықәса инаркны Аԥсны ашәҟәыҩҩцәа, апоетцәа, аҵарауаа аднаԥхьалон. Sputnik ишәыднагалоит Аԥсны аҭыԥ ссирқәа рҭаара.

  30
  18

Ихадоу атемақәа