00:41 26 Хәажәкыра 2017
Ишиашоу ицо аефир
Афотосахьақәа

"Ажьақәеи арқьымаҭқәеи" аҿар рыблақәа рыла

Икьаҿу ахьарԥш аиура
26 0 0
 • Фазиль Искандер иҩымҭа Ажьақәеи арқьымаҭқәеи иалху аспектакль апремиера мҩаԥысит
 • Фазиль Искандер иҩымҭа Ажьақәеи арқьымаҭқәеи иалху аспектакль апремиера мҩаԥысит
 • Фазиль Искандер иҩымҭа Ажьақәеи арқьымаҭқәеи иалху аспектакль апремиера мҩаԥысит
 • Фазиль Искандер иҩымҭа Ажьақәеи арқьымаҭқәеи иалху аспектакль апремиера мҩаԥысит
 • Фазиль Искандер иҩымҭа Ажьақәеи арқьымаҭқәеи иалху аспектакль апремиера мҩаԥысит
 • Фазиль Искандер иҩымҭа Ажьақәеи арқьымаҭқәеи иалху аспектакль апремиера мҩаԥысит
 • Фазиль Искандер иҩымҭа Ажьақәеи арқьымаҭқәеи иалху аспектакль апремиера мҩаԥысит
 • Фазиль Искандер иҩымҭа Ажьақәеи арқьымаҭқәеи иалху аспектакль апремиера мҩаԥысит
 • Фазиль Искандер иҩымҭа Ажьақәеи арқьымаҭқәеи иалху аспектакль апремиера мҩаԥысит
 • Фазиль Искандер иҩымҭа Ажьақәеи арқьымаҭқәеи иалху аспектакль апремиера мҩаԥысит
© Sputnik / Томас Тхайцук
Фазиль Искандер иҩымҭа "Ажьақәеи арқьымаҭқәеи" аформа ласи асоциал-философиатә текст ҵаулеи рыла ибеиоу рҿиамҭоуп. Афото аҟны: актиор Беслан Лагәлаа апоет ироль неигӡоит

Фазиль Искандер иҩымҭа "Ажьақәеи арқьымаҭқәеи" иалху аспектакль апремиера мҩаԥысит хәажәкырамза 9 рзы аԥсуа драматә театр асценаҟны. Абри аповест иалхны аспектакль Софа Агәмааԥҳа шықәсқәак раԥхьагьы иқәлыргылахьан.

Уажәтәи ақәыргыламҭа ААУ актиортә ҟазара афакультет аушьҭымҭацәа рзы дипломтә усумҭоуп.

Аспектакль ахҭысқәа мҩаԥысуеит африкатә тәылак аҿы. Уаҟа амаҭқәа ажьақәа рфоит. Аханатә инаркны арқьымаҭ Косоии иара иқәыԥшу аиашьеи реицәажәарала ҳара иаабоит Питон Ду зхагылоу арқьымаҭқәа раҳра аҭоурых. Арҭ реицәажәара аҳауеит жьак.

Аспектакль иазку инарҭбаау анҵамҭа шәаԥхьар ҟалоит абра

Акыр ианхәыц ашьҭахь иара еилнакаауеит зегь зыхҟьо ажьақәа ахьшәо шакәу. Абри атәы иара Акрал иазеиҭанаҳәоит, аха уи агәаанагарала ажьақәа рхара ду: ахәылеиларҳә, аҟәыд, агәырҟәыд уҳәа ахьырӷьычуа аҭакс шакәу дара нас амаҭқәа изрыхәхо.

Иҵегь афотосахьақәа

 • Ашколхәыҷқәа XVI рспартакиада
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 15:12 24.03.2017
  15:12 24.03.2017

  Ихараны ахаҳә аршәра, иҳаракны аԥара: амилаҭтә хәмаррақәа Аҟәа

  Аԥсуа милаҭтә хәмаррақәа: аҵәы аршәра, аҭыԥ аҟынтә ҵәҩанҵәы аԥара, ахаҳәырԥа уҳәа ашколхәыҷқәа XVI рспартакиада апрограмма иалагалан.

  13
  10
 • Аестрадатә шәа анагӡаҩцәа XVI рреспубликатә конкурс Аҿар рыбжьы
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 16:26 23.03.2017
  16:26 23.03.2017

  Иҿыцу абыжьқәа раҳаит Аҟәа

  Аестрадатә шәа анагӡаҩцәа XVI рреспубликатә конкурс "Аҿар рыбжьы" мҩаԥысит Аҟәа. Аконкурс раԥхьатәи амш хыркәшахеит гала-концерт ала.

  13
  9
 • Константин Озган
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 14:18 22.03.2017
  14:18 22.03.2017

  Зыжәлар рхьаа зхьааз: Константин Озган иԥсҭазаара далҵиижьҭеи шықәсык ҵит

  Еицырдыруа ауаажәларратәи аполитикатәи усзуҩы, ареспублика абыргцәа Рхеилак ахантәаҩыс иҟаз Константин Озган иԥсҭазаара далҵит 77 шықәса дшырҭагылаз хәажәкыра 22 аҽны 2016 шықәсазы, акраамҭа ихьуаз ичымазара иахҟьаны.Константин Озган Екатерина Бебиаԥҳа лгәалашәараҿы дшынхаз атәы шәахәаԥшыр ҟалоит абра

  17
  7
 • Аҟәатәи асасааирҭа Риҵа
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 15:43 14.03.2017
  15:43 14.03.2017

  Ҳзышьцылам Аԥсны ахсаала

  XIX-тәи ашәышықәса инаркны Аԥсны ашәҟәыҩҩцәа, апоетцәа, аҵарауаа аднаԥхьалон. Sputnik ишәыднагалоит Аԥсны аҭыԥ ссирқәа рҭаара.

  30
  18

Ихадоу атемақәа