16:47 23 Мшаԥы 2017
Аҟәа+ 13°C
Ишиашоу ицо аефир
Афотосахьақәа

Ҩ-сааҭк "Бернарда Альба лыҩнаҿы"

Икьаҿу ахьарԥш аиура
27 0 0
 • Аспектакль Бернарда Альба лыҩны
 • Аспектакль Бернарда Альба лыҩны
 • Аспектакль Бернарда Альба лыҩны
 • Аспектакль Бернарда Альба лыҩны
 • Аспектакль Бернарда Альба лыҩны
 • Аспектакль Бернарда Альба лыҩны
 • Аспектакль Бернарда Альба лыҩны
 • Аспектакль Бернарда Альба лыҩны
 • Аспектакль Бернарда Альба лыҩны
 • Аспектакль Бернарда Альба лыҩны
 • Аспектакль Бернарда Альба лыҩны
© Sputnik / Илона Хварцкия
Гарсиа Лорка ипиеса иалахәу зегьы ҳәсоуп. Аспектакль ароль хада налыгӡоит аҩны аԥшәма - Бернарда Альба. Афото аҟны: Аԥсны зҽаԥсазтәыз артистка Изольда Аруха

Аспектакль "Бернарда Альба лыҩны" (Федерико Гарсиа Лорка) апремиера мҩаԥысит Самсон Ҷанба ихьӡ зху Аԥсуа ҳәынҭқарратә драматә театр асценаҟны аҩаша, мшаԥымза 11 рзы.

 "Бернарда Альба лыҩны" (арежиссиор Мадина Аргәынԥҳа) аусадулара мҩаԥысуан акыр мзы, имҩаԥган 35 репетициа. Апиеса ахаҵа идунеи ахьыҟам, аԥҳәыс илдунеиу пиесоуп.

Аспектакль ароль хада налыгӡоит аҩны аԥшәма — Бернарда Альба. Лхаҵа иԥсҭазаара даналҵ ашьҭахь Бернарда Альба илыӡбоит аа-шықәса ашәы ныҟәылгонаҵы лыҩнгьы адәахьынтә ԥша шәышәык ҩнамсроуп ҳәа. Бернарда хәҩык аԥҳацәа лымоуп. Лыԥҳацәа ҩыџьа хаҵак иахь ирызцәырҵыз абзиабара арыцҳарахь икылнагоит. Руаӡәк лҽыкнаҳаны лҽылшьуеит. Аха ан лзы абри арыцҳара аасҭа еиҳау лыԥҳа лыҽшылшьыз аӡәы иаҳар ҳәа дахьшәо ауп.

"Аӡәы акы шәҿымшәан!", — илҳәо абри ауп зыԥҳа лҽылшьыз ан.

Инарҭбааны ажәабжь шәаԥхьар ҟалоит абра

Иҵегь афотосахьақәа

 • Ахш иалху ашәаӡеи ашәхеи рыҟаҵашьа
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 17:34 18.04.2017
  17:34 18.04.2017

  Актәи, аҩбатәи: ашәаӡа нас ашәха

  Ахш иалху ашәаӡеи ашәхеи рыҟаҵашьа Гәдоуҭа араион Дәрыԥшь ақыҭан инхо Нанули Кәҵниа-Кәакәасқьыр лҿы еилылкаауан Sputnik акорреспондент.

  68
  14
 • Аԥсны Афырхаҵа, аинрал-леитенант Гиви Агрба
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 16:35 04.04.2017
  16:35 04.04.2017

  Гиви Агрба иеибашьреи иԥсҭазаареи

  Аԥсны Афырхаҵа, Аинрал-леитенант Гиви Агрба диит мшаԥымза 4 1937 шықәса рзы.

  19
  9
 • Ашколхәыҷқәа XVI рспартакиада
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 15:12 24.03.2017
  15:12 24.03.2017

  Ихараны ахаҳә аршәра, иҳаракны аԥара: амилаҭтә хәмаррақәа Аҟәа

  Аԥсуа милаҭтә хәмаррақәа: аҵәы аршәра, аҭыԥ аҟынтә ҵәҩанҵәы аԥара, ахаҳәырԥа уҳәа ашколхәыҷқәа XVI рспартакиада апрограмма иалагалан.

  30
  10
 • Аестрадатә шәа анагӡаҩцәа XVI рреспубликатә конкурс Аҿар рыбжьы
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 16:26 23.03.2017
  16:26 23.03.2017

  Иҿыцу абыжьқәа раҳаит Аҟәа

  Аестрадатә шәа анагӡаҩцәа XVI рреспубликатә конкурс "Аҿар рыбжьы" мҩаԥысит Аҟәа. Аконкурс раԥхьатәи амш хыркәшахеит гала-концерт ала.

  20
  9

Ихадоу атемақәа