12:58 17 Ԥхынҷкәын 2017
Ишиашоу ицо аефир
Афотосахьақәа

Ҩ-сааҭк "Бернарда Альба лыҩнаҿы"

Икьаҿу ахьарԥш аиура
2910
 • Аспектакль Бернарда Альба лыҩны
 • Аспектакль Бернарда Альба лыҩны
 • Аспектакль Бернарда Альба лыҩны
 • Аспектакль Бернарда Альба лыҩны
 • Аспектакль Бернарда Альба лыҩны
 • Аспектакль Бернарда Альба лыҩны
 • Аспектакль Бернарда Альба лыҩны
 • Аспектакль Бернарда Альба лыҩны
 • Аспектакль Бернарда Альба лыҩны
 • Аспектакль Бернарда Альба лыҩны
 • Аспектакль Бернарда Альба лыҩны
© Sputnik / Илона Хварцкия
Гарсиа Лорка ипиеса иалахәу зегьы ҳәсоуп. Аспектакль ароль хада налыгӡоит аҩны аԥшәма - Бернарда Альба. Афото аҟны: Аԥсны зҽаԥсазтәыз артистка Изольда Аруха

Аспектакль "Бернарда Альба лыҩны" (Федерико Гарсиа Лорка) апремиера мҩаԥысит Самсон Ҷанба ихьӡ зху Аԥсуа ҳәынҭқарратә драматә театр асценаҟны аҩаша, мшаԥымза 11 рзы.

 "Бернарда Альба лыҩны" (арежиссиор Мадина Аргәынԥҳа) аусадулара мҩаԥысуан акыр мзы, имҩаԥган 35 репетициа. Апиеса ахаҵа идунеи ахьыҟам, аԥҳәыс илдунеиу пиесоуп.

Аспектакль ароль хада налыгӡоит аҩны аԥшәма — Бернарда Альба. Лхаҵа иԥсҭазаара даналҵ ашьҭахь Бернарда Альба илыӡбоит аа-шықәса ашәы ныҟәылгонаҵы лыҩнгьы адәахьынтә ԥша шәышәык ҩнамсроуп ҳәа. Бернарда хәҩык аԥҳацәа лымоуп. Лыԥҳацәа ҩыџьа хаҵак иахь ирызцәырҵыз абзиабара арыцҳарахь икылнагоит. Руаӡәк лҽыкнаҳаны лҽылшьуеит. Аха ан лзы абри арыцҳара аасҭа еиҳау лыԥҳа лыҽшылшьыз аӡәы иаҳар ҳәа дахьшәо ауп.

"Аӡәы акы шәҿымшәан!", — илҳәо абри ауп зыԥҳа лҽылшьыз ан.

Инарҭбааны ажәабжь шәаԥхьар ҟалоит абра

Иҵегь афотосахьақәа

 • Кәтолтәи ачаи фабрикаҿы
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 13:36 15.12.2017
  13:36 15.12.2017

  Кәтолаа ачаи хырхуеит

  Кәтолтәи ачаи фабрикаҿы ииасыз амчыбжь аҩныҵҟа аусуҩцәа шә-тоннак рҟынӡа ачаибӷьы ҿырххьеит. Ачаиплантациақәа рҟны аусуҩцәа шьыжь шаанӡа инаркны иаахәлаанӡа аус руеит.

  47
  12
 • Аоператә шәаҳәаҩы Алиса Гыцԥҳа аспектакль Пиковая дама аҟны апартиа хада налыгӡоит.
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 16:44 11.12.2017
  16:44 11.12.2017

  Лиза лроль: Алиса Гыцԥҳа "Пиковая дама" аҟны

  Аспектакль "Пиковая дама" аҟны аԥсуа шәаҳәаҩ Алиса Гыцԥҳа апартиа хада налыгӡоит. Аспектакль мҩаԥысраны иҟоуп москватәи атеатр "Геликон-опера" аҟны ԥхынҷкәын 10 - 12 рзы.

  6
  7
 • Сбор мандарин
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 12:31 29.11.2017
  12:31 29.11.2017

  Иаамҭоуп амандарин аҟәшәара

  Аԥсны, ишаԥу еиԥш, амандарин аҟәшәара иалогоит абҵарамза алагамҭазы, аха сынтәа амш цәгьақәа ирыхҟьаны акыр инаскьаны иалагеит.

  21
  10
 • Изготовление музыкальных инструментов
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 16:41 08.11.2017
  16:41 08.11.2017

  Аԥсуа жәлар рмузыкатә инструментқәа рыҟаҵашьа апроцесс

  Иахьатәи аамҭазы Аԥсны ахы-аҵыхәа ахьынӡанаӡааӡо ҟазара ҳаракыла аԥсуа жәлар рмузыкатә инструментқәа ҟазҵо аӡә иакәны дыҟоуп Гәдоуҭа араион Хәаԥ ақыҭан инхо Уасил Арухаа.

  152
  16

Ихадоу атемақәа