17:38 18 Нанҳәа 2017
Аҟәа+ 30°C
Ишиашоу ицо аефир
Афотосахьақәа

Ҩ-сааҭк "Бернарда Альба лыҩнаҿы"

Икьаҿу ахьарԥш аиура
2910
 • Аспектакль Бернарда Альба лыҩны
 • Аспектакль Бернарда Альба лыҩны
 • Аспектакль Бернарда Альба лыҩны
 • Аспектакль Бернарда Альба лыҩны
 • Аспектакль Бернарда Альба лыҩны
 • Аспектакль Бернарда Альба лыҩны
 • Аспектакль Бернарда Альба лыҩны
 • Аспектакль Бернарда Альба лыҩны
 • Аспектакль Бернарда Альба лыҩны
 • Аспектакль Бернарда Альба лыҩны
 • Аспектакль Бернарда Альба лыҩны
© Sputnik / Илона Хварцкия
Гарсиа Лорка ипиеса иалахәу зегьы ҳәсоуп. Аспектакль ароль хада налыгӡоит аҩны аԥшәма - Бернарда Альба. Афото аҟны: Аԥсны зҽаԥсазтәыз артистка Изольда Аруха

Аспектакль "Бернарда Альба лыҩны" (Федерико Гарсиа Лорка) апремиера мҩаԥысит Самсон Ҷанба ихьӡ зху Аԥсуа ҳәынҭқарратә драматә театр асценаҟны аҩаша, мшаԥымза 11 рзы.

 "Бернарда Альба лыҩны" (арежиссиор Мадина Аргәынԥҳа) аусадулара мҩаԥысуан акыр мзы, имҩаԥган 35 репетициа. Апиеса ахаҵа идунеи ахьыҟам, аԥҳәыс илдунеиу пиесоуп.

Аспектакль ароль хада налыгӡоит аҩны аԥшәма — Бернарда Альба. Лхаҵа иԥсҭазаара даналҵ ашьҭахь Бернарда Альба илыӡбоит аа-шықәса ашәы ныҟәылгонаҵы лыҩнгьы адәахьынтә ԥша шәышәык ҩнамсроуп ҳәа. Бернарда хәҩык аԥҳацәа лымоуп. Лыԥҳацәа ҩыџьа хаҵак иахь ирызцәырҵыз абзиабара арыцҳарахь икылнагоит. Руаӡәк лҽыкнаҳаны лҽылшьуеит. Аха ан лзы абри арыцҳара аасҭа еиҳау лыԥҳа лыҽшылшьыз аӡәы иаҳар ҳәа дахьшәо ауп.

"Аӡәы акы шәҿымшәан!", — илҳәо абри ауп зыԥҳа лҽылшьыз ан.

Инарҭбааны ажәабжь шәаԥхьар ҟалоит абра

Иҵегь афотосахьақәа

 • Аҟәа имҩаԥыст аԥшӡареи аҟазареи рфестиваль Королева Абхазии Мини мисс Абхазия
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 18:17 17.08.2017
  18:17 17.08.2017

  Аҳкәажәцәа рыхәылԥаз

  "Королева Абхазии – 2017" ҳәа рыхьӡ рҳәеит жәаҩык аҭыԥҳацәа. Аиндаҭлара арегламент ԥсахны асеиԥш аӡбра лыдылкылеит акультуратә фонд "L-star" аиҳабы Лали Сыҷынааԥҳа.

  4
  13
 • Асыӡбал аҟаҵашьа
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 14:46 24.07.2017
  14:46 24.07.2017

  Абҳәаса, нас асыӡбал

  Амыҵмыџь, акаҵахәыр, абҳәаса иалхәу уҳәа ирацәоуп аԥсуаа реишәахиараҿы рхы иадырхо асыӡбалқәа. Акадифа ҟаԥшь еиԥш убла хнакуа иҟоу асыӡбал цаҳәцаҳәо уажәааны зегьы ихырҩоит.

  74
  13
 • Аԥсны Ахада Рауль Ҳаџьымба Ихраҿа агаразы аиндаҭлара
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 19:11 03.07.2017
  19:11 03.07.2017

  Фаст Керл, Лонг-Вау, Спреи бои: Аԥсны Ахада Ихраҿа Бзыԥтәи аҽырҩырҭаҿы

  Аԥсны Ахада Ихраҿа анашьахеит Резван Хатков дзықәтәаз аҽыҩ "Фаст Керл" (аҽы ихатәуп Ахра Ашәба).

  29
  12
 • Аспектакль Примадонны апремиера
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 17:26 16.06.2017
  17:26 16.06.2017

  Злеишәа цәгьу аҳәсақәа: РУСДРАМ апремиера мҩаԥысит

  Фазиль Искандер ихьӡ зху Аурыс драматә театр аҿы аԥшьаша, рашәарамза 15 рзы имҩаԥысит аспектакль "Примадонны" апремиера. Аспектакль ықәиргылеит арежиссиор Сергеи Ефремов.

  24
  16

Ихадоу атемақәа