03:12 19 Жьҭаара 2017
Аҟәа+ 10°C
Ишиашоу ицо аефир
Афотосахьақәа

Аиааира хымш шагыз

Икьаҿу ахьарԥш аиура
6511
 • Аҟәа ақалақь ахы ақәиҭтәра амш.
 • Аҟәа ақалақь ахы ақәиҭтәра амш.
 • Аҟәа ақалақь ахы ақәиҭтәра амш.
 • Аҟәа ақалақь ахы ақәиҭтәра амш.
 • Аҟәа ақалақь ахы ақәиҭтәра амш.
 • Аҟәа ақалақь ахы ақәиҭтәра амш.
 • Аҟәа ақалақь ахы ақәиҭтәра амш.
 • Аҟәа ақалақь ахы ақәиҭтәра амш.
 • Аҟәа ақалақь ахы ақәиҭтәра амш.
 • Аҟәа ақалақь ахы ақәиҭтәра амш.
 • Аҟәа ақалақь ахы ақәиҭтәра амш.
 • Аҟәа ақалақь ахы ақәиҭтәра амш.
 • Аҟәа ақалақь ахы ақәиҭтәра амш.
© Фото: предоставлено Госмузеем Абхазии
1993 шықәса цәыббра 27 рзы аԥсуа еибашьцәа аӷа иҿагылара ӷәӷәаӡа иаиааины Аҟәа ақалақь ахы иақәиҭыртәит.

1993 шықәса цәыббра 27 рзы аԥсуа еибашьцәа аӷа иҿагылара ӷәӷәаӡа иаиааины Аҟәа ақалақь ахы иақәиҭыртәит.

1993 шықәса цәыббра 27 рзы иалагеит аҳҭнықалақь ахақәиҭтәразы ажәылара. Ажәылара иалахәын иакымкәа агәыԥқәа. Ареспубликатә стадиони аџьармыкьа хадеи рганахьала иааиуан актәи абригада аибашьцәа, Аҳәынҭқарратә прокуратура ахыбра аганахьала Аиҳабыра рыҩнахьы рхы рханы инеиуан ҟабардатәи агәыԥи аерманцәа рбаталиони.

Аҩадантәи Аиҳабыра рыҩнахьы инеиуан аҩбатәи абригада аруаа. Иара убри аамҭазы уахь рхы хан актәии аҩбатәии абригадақәа. Асааҭ 13:30 рзы Аиҳабыра ҩны ахақәиҭтәразы аибашьра ӷәӷәа ҭарҵеит. Ҩ-сааҭк рыҩныҵҟала ахыбра ҭарцәын, Аԥсны абираҟ ахашәыршәыруа иахаргылан. Аҟәа ахақәиҭтәразы аоперациа иааидкыланы 11 мшы ицон.

Иара напхгара арҭон Атәылахьчара аминистр, аинрал-маиор Сулҭан Сосналиев, Аԥсны арбџьар мчқәа рштаб хада аиҳабы, аинрал-маиор Сергеи Дбар.

1993 шықәса цәыббра 27 рзы аԥсуа еибашьцәа аӷа иҿагылара ӷәӷәаӡа иаиааины Аҟәа ақалақь ахы иақәиҭыртәит.

Иҵегь афотосахьақәа

 • Ачаӡра
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 14:47 16.10.2017
  14:47 16.10.2017

  Амажәа, нас ача: Sputnik ачаӡырҭаҿы

  Ачаӡҩы изанааҭ атәы даҳзалацәажәеит 15 шықәса ачаӡырҭаҟны аус зухьо Инесса Арышԥҳа.

  34
  10
 • Ашьхашә
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 17:49 04.10.2017
  17:49 04.10.2017

  Ахш, ашә, ашәчырҳә: шьхацан абарақьаҭра

  Аԥсуа қыҭақәа рыбжеиҳарак амшын аҿықәаҿ ишьҭоуп. Урҭ аҭыԥқәарыҟны аҳацкьын анмаҷхалакгьы ахьчацәа ашьхаҟа ашьамаҟеи, аԥсасеи, ауахьади карцоит.

  33
  13
 • Акомпозитор, адирижер, ашәаҳәаҩ Ражден Гәымба
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 14:23 12.09.2017
  14:23 12.09.2017

  "Дәрыԥшьтәи аҟармаҵыс" Ражден Гәымба

  Аԥсны зҽаԥсазтәыз акульутра аусзуҩ, Дырмит Гәлиа ихьӡ зху аҳәынҭқарратә премиа алауреиат, Аԥсны Жәлар рартист, ашәаҳәаҩ, адирежиор, акомпозитор Ражден Гәымба иԥсы ҭаны дыҟазар, цәыббрамза 12 аҽны, ихыҵуан 91 шықәса.

  53
  15
 • атроллеибустә парк аусзуҩы
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 16:35 11.09.2017
  16:35 11.09.2017

  "Аԥсшьарҭатә" парк: атроллеибусқәеи урҭ арныҟәцаҩцәеи

  Аҟәа ҩымчыбжьа рыҩнуҵаҟа атроллеибусқәа русура аанкылоуп.

  17
  10

Ихадоу атемақәа