23:04 23 Ажьырныҳәа 2018
Ишиашоу ицо аефир
Ново-афонская пещера

24 миллион мааҭ артәеит рашәарамзазы Афонҿыцтәи аҳаԥы ахашәала

© Sputnik Томас Тхайцук
Аԥсшьара
Икьаҿу ахьарԥш аиура
Аԥсны аԥсшьаратә сезонқәа рымҩаԥысшьа (49)
27 0 0

Афонҿыцтәи аҳаԥы аменеџьер хада Есма Гарцкиаԥҳа Sputnik акорреспондент иалҳәеит 2015 шықәса рашәарамза иалагӡаны аҳаԥы заҟаҩ аҭааз.

АҞӘА, ԥхн 1 — Саид Барганџьиа. Афонҿыцтәи аҳаԥы аҭаларазы зыхәԥса 24 миллион мааҭ артәаз 50 нызқь билеҭ ҭиин аԥхын раԥхьатәи амзазы ҳәа Sputnik иазеиҭалҳәеит Афонҿыцтәи аҳаԥы аменеџьер хада Есма Гарцкиаԥҳа.

Гарцкиаԥҳа лажәақәа рыла, Афонҿыцтәи аҳаԥы ахашәала сынтәа ҩынтәны ҵыԥх аасҭа еиҳахеит.

Аҳаԥы аменеџьер хада  абри инамаданы иаҳлырдырит сынтәа аԥсшьаҩцәа Шәачаҟа еиҳа ирацәаны ишааз, урҭ рҟынтәи Аԥсныҟа хымштәи атурқәа аазхәо рхыԥхьаӡара шырацәоу.

Афонҿыцтәи аҳаԥы 2015 шықәса, ажьырныҳәа 1 инаркны лаҵарамза 25 рҟынӡа иҟанаҵаз ахашәала иартәеит 22 миллиони 191 нызқьи мааҭ.

Афонҿыцтәи аҳаԥы аҭаларазы аҭыԥантәи ауааԥсыра (аҵаҩцәа, астудентцәа, Аԥсны Аџьынџьтәылатә еибашьра аветеранцәа), заа иҟарҵо азыҳәала, альготатә билеҭ раадырхәоит.  Уи ахәԥса 100 мааҭк роуп иартәо.

Атемақәа:
Аԥсны аԥсшьаратә сезонқәа рымҩаԥысшьа (49)

Ихадоу атемақәа