03:40 12 Ԥхынҷкәын 2017
Ишиашоу ицо аефир
Атемақәа
Атемақәа

Каталониа ахьыԥшымраз ареферендум

Каталониа аиҳабыра ирыгәҭакуп жьҭаара 1 азы Каталониа ахьыԥшымразы ареферендум амҩаԥгара.

Асеиԥш иҟоу аӡбра Испаниа Аконституциа иаҿагылоит.