23:53 11 Ԥхынҷкәын 2017
Ишиашоу ицо аефир
Авидеонҵамҭақәа

Рауль Ҳаџьымба аспортсмен Борис Багаҭелиа дидныҳәалеит

Икьаҿу ахьарԥш аиура
26 0 0
© Sputnik. Бадраҟ Аҩӡба

Борис Багаҭелиа асамбо азы аветеранцәа рыбжьара Хорватиа имҩаԥысуаз Адунеи ачемпионат аҟны ахԥатәи аҭыԥ ааникылеит.

Аԥсны ахада Рауль Ҳаџьымба дидикылеит аспорт аветеран, ааигәа имҩаԥысуаз асамбо азы Адунеи ачемпионат аҟны ахԥатәи аҭыԥ аанызкылаз Борис Багаҭелиа.

"Избоит уеихьӡарақәа, ианакәызаалакгьы аспорт ҳацныҟәаразы аҭагылазаашьақәа ҟаҳҵалар ауп. Ианакәызаалакгьы Аԥсны ахьыӡ ҭугон, макьана умч ыҟоуп, агәра згоит иҵегь аиааирақәа уаԥхьа ишышьҭоу. Имаҷӡам уара иааугахьоу аиааирақәа, иахьатәи ҳаиԥыларазы даараӡа иҭабуп ҳәа уасҳәоит", – иҳәеит Аԥсны Ахада Рауль Ҳаџьымба.


Иҵегь авидео

Ихадоу атемақәа