20:20 20 Ажьырныҳәа 2018
Ишиашоу ицо аефир
А́зҵаара

Атәыла Ахада заанаҵтәи иалхрзы ареферендум мҩаԥгатәума?

  • Ааи, имҩаԥгатәуп
    25.0% (2)
  • Мап, имҩаԥгатәым
    50.0% (4)
  • Уи зынӡа сазхәыцуам
    25.0% (2)
Егьырҭ а́зҵаарақәа: 8
Икьаҿу ахьарԥш аиураА́зҵаарақәа зегьы
Алҵшәақәа
Икьаҿу ахьарԥш аиураА́зҵаарақәа зегьы