21:03 23 Цәыббра 2017
Аҟәа+ 24°C
Ишиашоу ицо аефир
А́зҵаара

Атәыла Ахада заанаҵтәи иалхрзы ареферендум мҩаԥгатәума?

  • Ааи, имҩаԥгатәуп
    25% (2)
  • Мап, имҩаԥгатәым
    50% (4)
  • Уи зынӡа сазхәыцуам
    25% (2)
Егьырҭ а́зҵаарақәа: 8
Икьаҿу ахьарԥш аиураА́зҵаарақәа зегьы
Алҵшәақәа
Икьаҿу ахьарԥш аиураА́зҵаарақәа зегьы