17:32 23 Абҵара 2017
Ишиашоу ицо аефир
А́зҵаара

Шәаԥхьахьоума Алықьса Гогәуа ироман "Асду"?

 • Ааи
  35.7% (5)
 • Мап, аха исҭахуп
  42.9% (6)
 • Саԥхьахьеит, аха исгәалашәаӡом
  7.1% (1)
 • Сеиҭаԥхьар сҭахуп
  14.3% (2)
Егьырҭ а́зҵаарақәа: 14
Икьаҿу ахьарԥш аиураА́зҵаарақәа зегьы
Алҵшәақәа
Икьаҿу ахьарԥш аиураА́зҵаарақәа зегьы