23:10 25 Мшаԥы 2018
Аҟәа+ 14°C
Ишиашоу ицо аефир

Аналитикеи аиҿцәажәарақәеи

  • Аза Шамԥҳа
    13:12 05.04.2017
    101

    Ахатәы бызшәа агьама амч ӷәӷәоуп

    Ҭырқәтәыла инхо ҳџьынџьуаа аԥсуа бызшәа дырҵаразы Аԥснынтәи ишьҭыз Аза Шамԥҳа дхынҳәит, лара дазааҭгылоит лусура алыҵшәақәа зеиԥшроу атәы.