11:53 22 Жәабран 2018
Аҟәа+ 10°C
Ишиашоу ицо аефир

Аналитикеи аиҿцәажәарақәеи

  • Маски
    18:43 03.11.2017
    70

    Атеатр ацәа зыҟәну аполитика

    Ақырҭуа милаҭ атеатртә ҟазараҿы акыр аԥышәа ду рымоуп, аха артистразы аполитикаҿы ирыцназгогьы иԥшаара уадаҩуп, ҳәа лгәаанагара ыҟоуп ажурналист Елеонора Коӷониаԥҳа.