14:32 18 Хәажәкыра 2018
Аҟәа+ 19°C
Ишиашоу ицо аефир
  Аԥсны аԥыза-министр Беслан Быҭәба. Архивтә фото.

Беслан Быҭәба аусура дҭыҵит

© Sputnik. Михаил Мордасов
Аԥсны
Икьаҿу ахьарԥш аиура
6 0 0

Асабша изуз ацәгьоура ашьҭахь Беслан Быҭәба аусура дҭыҵит.

 

АҞӘА, абҵ 17 – Sputnik. Аԥсны аԥыза министр асабша изуз ацәгьоура ашьҭахь аусура дҭыҵит. Абри атәы аанацҳауеит Аминистрцәа Реилазаара апресс-маҵзура.

Ишәгәалаҳаршәоит, Беслан Быҭәба иганахьала ацәгьоура шыҟаҵаз асабша ауха, иҭаацәеи иареи ахәшәтәырҭахь амҩа ианықәыз аамҭазы.

Ацәгьоура ҟарҵеит ҳәа агәҩара зыдҵоу аанкылоуп, урҭ рҿахәы рҿырхуеит.

 

 

Ихадоу атемақәа