18:48 25 Жәабран 2018
Аҟәа+ 12°C
Ишиашоу ицо аефир
Аԥхынтәи ахәаахәҭырҭатә ҭыԥқәа

Аԥхынтәи ахәаахәҭратә ҭыԥқәа рхышәа-ҵышәа иацҵахоит

© Sputnik
Аԥсны
Икьаҿу ахьарԥш аиура
11 0 0

Аҟәа ақалақь Ахадара аҳәамҭа ҟанаҵеит анаплакыҩцәа, аԥхынтәи ахәаахәҭра ҭыԥқәа раартра зҭаху рҟынтәи арзаҳалқәа рыдкылара ишалагаз азы.

АҞӘА, лаҵарамза 15 – Sputnik, Бадраҟ Аҩӡба. Аҟәа ақалақь Ахадара аҳәамҭа ҟанаҵеит анаплакыҩцәа, аԥхынтәи ахәаахәҭра ҭыԥқәа раартра зҭаху рҟынтәи арзаҳалқәа рыдкылара ишалагаз азы. Аԥхынтәи ахәаахәҭратә ҭыԥқәа рхышәа-ҵышәа иацҵахоит лҳәеит аҳҭнықалақь архитектор хада Ҭамара Лакрԥҳа.

"Ҵыԥх атәылауаа ахәаахәҭратә ҭыԥқәа (апалаткақәа) рхышәа-ҵышәа маҷцәоуп ҳәа ишшуан. Сынтәа урҭ рыҭбаара х-метрак рҟынӡа иацҵахоит (ҵыԥх 180см иҟан)", — лҳәеит архитектор хада.

Лара лажәақәа рыла ауаа ақалақь Ахадарахь иадҵаало иалагахьеит.

"Ҳара анаплакыҩцәа зегьы ирыдаҳҵоит идыргыло ахәаахәҭратә палаткақәа еиԥшызарц. Ԥшшәхәык иаҵанакуазарц, аха еснагь иаҳҳәо ддырҳарц рҭахым", — лҳәеит Лакрԥҳа.

Ақалақь Ахадара Аботаникатә баҳча ааигәарагьы иагәҭакын ахәаахәҭратә палаткақәа рыргылара.

"Ҳара иаҳҭахын амшын аԥшаҳәаҟнеиԥш Аботаникатә баҳча аварагьы арендла ахәаахәҭразы рыҭара, аха уи аҭагылазаашьа иалнаршом. Атротуар ишахәҭоу еиԥш еиҿкаатәуп", — лҳәеит лара.

Ҭамара Лакрԥҳа лажәақәа рыла, ақалақь Ахадара хылаԥшра ҟанаҵалоит адәныҟатә хәаахәҭра аԥҟаррақәа рықәныҟәара шымҩаԥырго агәаҭаразы.

Ихадоу атемақәа