02:44 23 Хәажәкыра 2018
Ишиашоу ицо аефир
Аԥсны амилаҭтә команда

Аԥснытәи акоманда атренер: иҳалшоз ҟаҳҵеит

© Sputnik. Алхас Манаргия
Аԥсны
Икьаҿу ахьарԥш аиура
Ашьапылампыл азы ConIFA 2017 Европа ачемпионат (15)
1210

ConIFA аверсиала Европа ачемпионат анадыркуаз аҽны Аԥсны амилаҭтә команда азыҟаҵаҩ Беслан Аџьынџьал ажурналистцәа рызҵаарақәа рҭак ҟаиҵеит.

АҞӘА, рашәарамза 12– Sputnik, Владимир Бегунов. Аԥсны амилаҭтә команда азыҟаҵаҩ Беслан Аџьынџьал иажәақәа рыла Аԥснытәи акоманда ишазыԥшыз еиԥш ахы азаамырԥшит, аха иара убри аан ирылшоз зегь ҟарҵеит ашьапылампыл асыҩцәа.

Акоманда ахәмарра ахәшьара аҭо Беслан Аџьынџьал иҳәеит алагамҭазы ахы бзианы ишаанарԥшыз.

"Иҟоу шыҟоугьы афиналбжа аҟынӡа ҳнеит. Ахԥатәи аҭыԥ агаразы ҳақәгылараан аемоциақәа ҳацәмаҷхеит", — иҳәеит иара.

Акоманда алахәылацәа дрылацәажәо азыҟаҵаҩ иҳәеит 2016 шықәса рзы адунеи иачемпионхаз акоманда аилазаареи уажәтәи акоманда аилазаареи еиҩырго рацәак шыҟам.

ConIFA аверсиала Европа иачемпионхеит Паданиатәи еизгоу акоманда.

Аԥсны амилаҭтә команда азыҟаҵаҩ Беслан Аџьынџьал иажәақәа рыла Аԥснытәи акоманда ишазыԥшыз еиԥш ахы азаамырԥшит, аха иара убри аан аиааиразы ирылшоз зегь ҟарҵеит ашьапылампыл асыҩцәа.

Аџьынџьал иажәақәа рыла акоманда уажәшьҭантәи адунеи ачемпионат аҟынӡа аԥсшьарахь ицоит.

"Ҳара иалҳаԥшаалароуп аспорт аганахь ала аҟыбаҩ ҷыда змоу аҿар. Урҭ азыҟаҳҵалароуп", — иҳәоит Аџьынџьал.

Иара ҭабуп ҳәа реиҳәеит акоманда адгылара арҭарц Кипрҟа инеиз Аԥсны атәылауаа.

Атемақәа:
Ашьапылампыл азы ConIFA 2017 Европа ачемпионат (15)

Ихадоу атемақәа