00:36 22 Жәабран 2019
Ишиашоу ицо аефир
  • USD65.54
  • EUR74.30
Полиция. Архивное фото.

Анаркотикқәа рзы Аԥсны атәылауаҩ иус ӡбоуп

© Sputnik / Кирилл Каллиников
Аԥсны
Икьаҿу ахьарԥш аиура
6 0 0

Аҳәынҭқарратә ҳәаа анаркотикқәа анахигоз иааныркылаз Аԥсны атәылауаҩ иус рыӡбеит.

АҞӘА, ԥхынҷкәын 4 — Sputnik. Адлертәи араионтә ӡбарҭаҿ иус рыӡбеит 32-шықәса зхыҵуаз Аԥсны атәылауаҩ. Аҳәынҭқарратә ҳәаа анаркотикқәа –0,65 грамм N-метилефедрон, ахьахигоз азы иааныркылаз ауаҩы хәышықәса аҭакра иқәырҵеит ҳәа аанацҳауеит Урыстәыла АШәМ Аҳәаахьчаратә усбарҭа апресс-маҵзура.

Аконтрабандист даанкылан жьҭаарамзазы.

Аԥсны атәылауаҩ анаркотикатә маҭәашьар амцаркыга (зажигалка- аред.) акорпус аҿы иҭаҵаны иҵәахит.

Аҳәаахьчаҩцәа рыԥшаах аексперт-криминалистикатә лабораториахь аекспертизаз инарышьҭит. Уа ишьақәыргылан аилаҳәара ишылаԥсаз анаркотик N-метилефедрон.

Аматериалқәа нашьҭын Шәача ақалақь ашьаусҭҵаарҭахь. Анаркотикқәа контрабандала риагара аҽазышәараз аҳәаанырцә атәылауаҩ иганахь ала ашьаус хацыркын.

Абҵарамзазы Адлертәи араионтә усӡбарҭа ашьауӷа аднакылеит.

Ихадоу атемақәа