10:08 17 Рашәара 2019
Ишиашоу ицо аефир
  • USD64.43
  • EUR72.70
Сигатеры, архивное фото

Сигарет ҭоԥла иҭәыз автомашьына аҳәааҿ иаанкылан

© Sputnik / Михаил Воскресенский
Аԥсны
Икьаҿу ахьарԥш аиура
38 0 0

Аҵыхәтәантәи аамҭақәа рзы аҭаҭын аалыҵ закәаншьаҭада аҳәаа ахыгаразы аҽазышәарақәа рацәахеит. Ари ахҭыс - афбатәиуп.

АҞӘА, хәажәкыра 7 - Sputnik. Урыстәыла Ашәарҭадаратә маҵзура Краснодартәи атәылаҿацә аҿы иҟоу аҳәаахьчаратә усбарҭа аусзуҩцәа аурыс-аԥсуа ҳәааҿы иааныркылеит аҵәахырҭа маӡа змаз автомашьына "Жигули" ҳәа аанацҳауеит ари аҳәаахьчаратә усбарҭа апресс-маҵзура.

Амашьына агәаҭараан аҳәаахьчаҩцәа  иаадырԥшит аҵәахырҭа ҷыдаҿ иҵәахыз аҭаҭын аалыҵ. Аконтрабандатә еидара амҩангаразы ахархәара рыҭан амашьына иамоу егьырҭ иҭацәу агәаҩарақәагьы.

Аҳәаахьчаҩцәа рыԥшаах 1100 ҭоԥ асигарет заанаҵтәи ашьақәыргыларала 56 нызқьмааҭ рыхәԥса артәоит.

Аалыҵ аекспертизахь инашьҭуп.

Ихадоу атемақәа