09:31 18 Нанҳәа 2019
Ишиашоу ицо аефир
 • USD66.00
 • EUR73.22

Абаҟақәа рымш иазку ацәыргақәҵа аатит Аҟәа

© Sputnik / Бадрак Авидзба
Аԥсны
Икьаҿу ахьарԥш аиура
38 0 0

Абаҟақәеи аҭоурыхтә ҭыԥқәеи Жәларбжьаратәи рымш (International Day for Monuments and Sites) адунеи аҟны есышықәса мшаԥы 18 рзы иазгәарҭоит.

АҞӘА, мшаԥы 18 – Sputnik, Бадраҟ Аҩӡба. Абаҟақәеи аҭоурыхтә ҭыԥқәеи Жәларбжьаратәи рымш (International Day for Monuments and Sites)иазку ацәыргақәҵа аадыртит Аҟәа, Аԥсны асахьаҭыхыҩцәа рцәыргақәҵатә зал аҿы.

Арсалиаԥҳа: сааҭк иадымхаргьы ауаа иргәаладыршәар ҳҭахуп абаҟа ахьчара шаҟа иуадаҩу

Ацәыргақәҵахь инагоуп Аԥсны асахьатә галереиаҿы иҵәаху аусумҭақәа, зыҟны еиуеиԥшым аамҭақәа ирыҵаркуа абаҟақәа рхаҿра зныԥшуа, ҳаамҭазтәи афотосахьақәа, архитектуратә баҟақәа рмакутқәа. Ацәыргақәҵа ҷыдараны иамоу арҭ аусумҭақәа акырӡа шықәса аҭааҩ иахьимбацыз ауп. Иҟоуп раԥхьаӡа акәны ицәыргоугьы.

"Сынтәа иҵуеит 35 шықәса адунеи аҿы абаҟақәеи аҭоурыхтә ҭыԥқәеи Жәларбжьаратәи рымш азгәарҭоижьҭеи. Ҳаргьы иаҳҭаххеит абри акциа ҳхы алаҳархәырц, абри амш азгәаҳҭарц. Еиуеиԥшым атәылақәа рҿы еиуеиԥшымкәа иазгәарҭоит иара. Џьара амилаҭтә ҳәырԥсаррақәа, аҭоурыхтә нхарҭақәа, амузеиқәа рышә аадыртуеит, ҳара иҳаӡбеит цәыргақәҵала иазгәаҳҭарц", - ҳәа лҳәеит Аԥсны акультуреи аҭоурых-культуратә ҭынха ахьчара аминистр Ельвира Арсалиаԥҳа.

Ацәыргақәҵа хықәкны иаоу Аԥсны еиуеиԥшым аамҭақәа ирызку, иртәу абаҟақәа реиԥшымзаара арбароуп.

"Акультура абаҟақәа ирыдрыԥхьалоит аныҟәаҩцәа, асахьаҭыхыҩцәа, ашәҟәыҩҩцәа. Ари беиара дууп. Арахь иаҳзааиуа иҿыцу акгьы имбаргьы, ҳара иаҳхақәку уи ҭынч днадгылан дархәыцырц ауп", - ҳәа лҳәеит лара.

Амилаҭтә сахьаҭыхратә галереиа адиректор Сурам Сақаниа иазгәеиҭеит акультура абаҟақәа Рымш Париж иҟалаз арыцҳара – Нотр-Дам абылра ахьаа-цәа шаҟәыннаҵаз.

Аҭоурых-культуратә ҭынха ареестр аобиект ҿыцқәа 400 алагалахоит

Аԥсны асахьаҭыхыҩцәа рцәыргақәҵатә зал аҟны ацәыргақәҵа аартхоит мшаԥы 25 рҟынӡа.

Абаҟақәеи аҭоурыхтә ҭыԥқәеи Жәларбжьаратәи рымш (International Day for Monuments and Sites) адунеи аҟны есышықәса, 1984 шықәса раахыс мшаԥы 18 рзы иазгәарҭоит.

 

Ихадоу атемақәа

 • Аԥсуаа наџьнатә аахыс ирыман ажәаҳәара атрадициа дуқәа. Уи лымкаала рҵеицәа ирыларааӡон. Аԥсуаҭҵааратә институт аетнологиа аҟәша аҭҵаарадырратә усзуҩ Марина Барцыцԥҳа иҳадылгалоит ари аҟазара ҳажәлар рҿы знеишьас, чыдарақәас иамаз, иахьатәи аамҭазы тенденциас изну.

  33
 • Нестор Лакоба сасра дыззаауаз анхаҩ нага, зеиԥшыҟамыз ашәарыцаҩ, Бзыԥҭа аҳаблан ҳаҭыр ду зқәыз, зажәа ҟәышыз, ажәлар ззыӡырҩуаз, аха 37-тәи ашықәс еиқәаҵәақәа раан харада ахара зыдҵаны идырӡыз Маҳҭы Ислам-иԥа Бениа (Кьахьыриԥа) иҭоурых дазааҭгылеит иашьа иԥа имоҭа Беслан Бениа.

  170
 • Иҟоума даҽа ҳәынҭқаррак рхада ртәыла агәы злеисуа абызшәа изымдыруа? Далырхуама уи иҩыза, хшыҩла дкәадамзаргьы? Ауаажәларра рыбжьара агәынамӡара зызцәырнагаз акандидатцәа злахәыз аефиртә аамҭа аԥҟарақәа еиҭакрақәас ԥхьаҟа ирылагалатәузеи? Абарҭ азҵаарақәа дрылацәажәоит Sputnik аколумнист Елеонора Коӷониаԥҳа.

  56