• Кадыр Аргәын
  10:54 19.06.2019
  81

  Аргәын: ҳхәыҷқәагьы, егьырҭ аушьҭымҭацәа реиԥш, иԥшӡаӡа иҟазарц ҳҭахуп

  Агәыҳалалратә фонд "Кьараз" хылаԥшра зырҭо аушьҭымҭацәа рзы хықәкыла еиҿкаау акциа амҩасшьа атәы, насгьы иалыршахама сынтәа ашколқәа ирылго рзы ҷыдалатәи ашәҵатәы аизгара, абри атәы арадио Sputnik Аԥсны иазеиҭеиҳәеит афонд аиҳабы Кадыр Аргәын.

 • Карате киокусинкаи азы аԥснытәи акоманда
  09:28 19.06.2019
  11

  Нхыҵ-Кавказтәи аицлабраҿы аԥсуа каратистцәа акомандатә иааира ргеит

  Нхыҵ-Кавказтәи Афедералтә округ шинкиокусинкаи азы иаарту аиндаҭлара мҩаԥысит Домбаи рашәара 15 - 17 рзы.