03:54 07 Лаҵара 2021
Ишиашоу ицо аефир
  • USD74.58
  • EUR89.68
Аԥсны
Икьаҿу ахьарԥш аиура
9 0 0

Асигареҭ аконтрабанда аԥырҟәҟәааразы аоперативтә усурақәа еицымҩаԥыргеит Урыстәыла Афедералтә шәарҭадаратә маҵзура аҳәаахьчаратә Усбарҭа аусзуҩцәеи Урыстәыла АШәМ аусзуҩцәеи.

АҞӘА, мшаԥы 23 – Sputnik. Аидарамҩангага машьынаҿ иҵәахыз 28 000 пачка асигареҭ аконтрабанда еиԥдырҟьеит Урыстәыла Афедералтә шәарҭадаратә маҵзура аҳәаахьчаратә Усбарҭа аусзуҩцәа аушьҭырҭатә ҭыԥ "Адлер" аҿы ҳәа аанацҳауеит аусбарҭа апресс-маҵзура.

Аидарамҩангага машьына, 42 шықәса зхыҵуа Аԥсны атәылауаҩ зыԥсҟы икыз аушьҭырҭатә ҭыԥ "Адлер" аҿы агәаҭаразы иаанкылан. Амашьына арныҟәцаҩ иҳәеит Урыстәылаҟа дышцо афатә аалыҵ атауар аагаразы. Аха атранспорт хархәага агәаҭараан амобилтә инспекциа-гәаҭагатә комплекс иаанарԥшит амашьына иаҟазшьам аҭыԥ ҭацәқәа рыҟазаара.

Ишьақәыргылан амашьына акузов аметалл иалху апластинақәа рыла иҭаӡахны ишыҟаз. Урҭ анамырх аҳазалхыҩцәа иаадырԥшит аҭыԥ маӡақәа - Business Class, "Тройка", Burn уҳәа асигареҭ маркақәа ахьыҵәахыз. Атауар абжа аԥснытәи акцизтә маркақәа рыман.

Аконтрабандатә аалыҵ аекспертизахь инашьҭуп. Закәаншьаҭада аҭаҭын аалыҵ амҩангараз апроцессуалтә уснагӡатәқәа хацыркуп.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

Ихадоу атемақәа