01:26 26 Лаҵара 2018
Аҟәа+ 19°C
Ишиашоу ицо аефир
 • USD61.67
 • EUR72.12
© Sputnik

Амедиагәыԥ "Россия сегодня" апроект "Социальный навигатор" аус аднаулеит аҳәаанырцәтәи абитуриентцәа рзы раԥхьатәи аинтерактивтә новигатор "Лучшие университеты России: выбери свой". Иара азырхоуп урыстәылатәи аҵараиурҭа алызхуа аҳәаанырцәтәи астудентцәа рус армариара.

Апроект аланарҵәоит жәларбжьаратәи аинформациатә маҵзура "Россия сегодня", жәларбжьаратәи агмаҵзура Sputnik рсоциалтә новигатор, Россатрудничество иҟанаҵо ацхыраарала. Ановигатор афиналтә версиахь инагоуп атәымҳәынҭқарратә тәылауаа еиҳа ирацәаны аҵара ахьырҵо Урыстәылатәи Афедерациа аҵараиурҭақәа 207. Аинтерактивтә навигатор "Лучшие университеты России: выбери свой" аҳәаанырцәтәи абитуриентцәа ирзырхоуп. Иара иалнаршоит аҳәаанырцә ааигәеи аҳәаанырцә хареи ртәылақәа ртәылауаа иреиҳау апрофессионалтә ҵара аиуразы урыстәылатәи аҵараиурҭақәа ирымоу аԥыжәара реилыркаара. Хаҭала абитуриентцәа ирылшоит аҵараиурҭа аусура, иара ахырхарҭа, жәларбжьаратәи ареитингқәа рылахәра, аҵара ахәԥса, анхара, акрыфаражәра рыхәԥса, азеиԥшнхарҭа амазаара мамзаргьы амамзаара, аурыс бызшәа акурсқәа рыҟазаара, англыз бызшәала аҵаратә программақәа рыҟазаара, заҟаҩы аҵара рҵо, адокументқәа анрыҭатәу, аспорттә инфраструктура (абассеини аспорткомплекси) рымазаара уҳәа реилкаара.

Иҵегь аинфографика

 • Амармалташьтә пты анырҵәаразы иҟаҵатәу
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 16:44 06.04.2018
  16:44 06.04.2018

  Амармалташьтә пты закәу, уи иаҿагыланы ақәԥареи

  Амармалташьтә пты Аԥсны раԥхьаӡа акәны ицәырҵит 2014 шықәса рзы, иара макьана аҭыԥантәи аԥсабара иаламҵәац, уи ауп ахәаҷа-маҷа зфашагьы зцәырымҵыц, уи дара рхыԥхьаӡара акырӡа иланарҟәрын.

  25
 • Шаҟа шәахтә еизыргаз Аҧсны 2017 шықәсазы
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 16:51 28.03.2018
  16:51 28.03.2018

  Шаҟа шәахтә еизыргаз Аԥсны 2017 шықәсазы

  Шаҟа шәахтә еизыргаз Аԥсны 2017 шықәсазы Sputnik аинфографиакаҟны.

  6
 • Агәыҳәԥы акьыба
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 16:16 19.03.2018
  16:16 19.03.2018

  Агәыҳәԥы акьыба: идыртәузеи

  Иарбан симптомқәоу агәҽанызаара узҭо, ацхырааразы адҵаалара абаҭаху, ишԥазыԥхьагәаҭатәу акьыбачымазара, абри агәыԥ ахь иаҵанакырц зылшода – абарҭ азҵаарақәа рҭакс иазҳархиеит инарҭбаау аинфографика.

  50
 • Аԥсны аҵәахырҭатә банк акредиттә аалыҵ Ахархәаратә аиушьа
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 15:20 01.03.2018
  15:20 01.03.2018

  Аԥсны аҵәахырҭатә банк акредиттә аалыҵ "Ахархәаратә" аиушьа

  75 шықәса ирҭымсыц дарбанзаалак Аԥсны атәылауаҩ Аԥсны Аҵәахырҭатә банк ахь акредит аиуразы дадҵааларц илшоит.

  38

Ихадоу атемақәа