• Иреиҳаӡоу аӡбарҭа
  10:17 03.06.2019
  24

  Аԥснытәи аӡбаҩцәа рырҳамҭақәеи рмазареи рзы адыррақәа кьыԥхьуп

  "Аԥсны Аҳәынҭқарра аӡбаҩцәа рырҳамҭақәеи, рмазареи, амазаратә ҟазшьа змоу рхыдҵақәеи адекларациа рзуразы" Азакәан амч аиуит ажьырныҳәа 1, 2019 шықәсазы.

 • Ахәыҷқәа рыхьчара амш
  09:25 03.06.2019
  22

  Акциа "Иқьиоу акартош" аан иалагалаз аԥара хынтә еиҳауп уаанӡа еизыргоз аасҭа

  Афонд "Ашана" агәыҳалалратә акциа "Ахәыҷра аныҳәа. Иқьиоу акартош" Аҟәа имҩаԥысит Ахәыҷқәа рыхьчара жәларбжьаратәи амш рашәара 1 азы.