• Эрика Кварчия
    09:32 16.09.2019
    47

    Аԥсуа ԥкьаҭасыҩ Ерика Кәарҷиаԥҳа Шәача аиааира лгеит

    Есышықәсатәи Урыстәылазегьтәи астолтә ԥқьаҭ азы аиндаҭларақәа мҩаԥысит Шәача, цәыббра 12 - 15 рзы. Аиндаҭларақәа рҿы аӡәаӡәалеиԥш ҩыџьа-ҩыџьалагьы еиндаҭлон.