• Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 09:45 07.10.2019
  09:45 07.10.2019

  Аҽыбӷаҟазара аныҳәа: Мықәашҭа аицлабрақәа мҩаԥысит

  Жьҭаара 6 рзы Мықәашҭа аныҳәа шымҩаԥысыз, аиҿкааҩцәа иаздырхиаз амилаҭтә хәмаррақәа ртәы шәаԥхьар шәылшоит Sputnik аматериал аҿы.

  30
 • 45 шықәса еиԥмырҟьаӡакәа Бзыԥҭатәи абжьаратә школ №1 аҟны аус зуа Маиа Чыкәбарԥҳа
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 15:43 06.10.2019
  15:43 06.10.2019

  Чыкәбарԥҳа: аҿаҭахьа ҳақәын, ҳшьапқәа хтны Бзыԥҭантәи Ԥсоунӡа ҳашцо

  Гагра араион ақырҭуа мпыҵахалаҩцәа рнапаҟны иахьынӡаҟаз аибашьцәа рыфатә, рыжәтә знапы иҵызхуаз аҳәса рхыԥхьаӡараҿы иҟаз Бзыԥҭатәи абжьаратә аԥсуа школ №1 аиҵбыратәи аклассқәа рырҵаҩы Маиа Чыкәбарԥҳа илгәалалыршәеит урҭ аамҭа хьанҭақәа.

  423
 • Шакәртәи аӡхыҽҽа
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 13:42 06.10.2019
  13:42 06.10.2019

  Адгьылҵысра иахҟьаны: Шакәртәи аӡхыҽҽа аира

  1891 шықәса рзы Кәыдрытәи аиҩхааҟны адгьылҵысра ҟалеит. Уи иахҟьаны аӡиа Амытҟьали Шакәртәи аӡхыҽҽеи иит.

  58
 • Инджгия Джамбул
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 09:36 06.10.2019
  09:36 06.10.2019

  Аҭоурых иагәылаҵәаху: Инџьгьиа Омар Беигәаа иҭҵаарадырра иазкны

  Арадио Sputnik Аԥсны арубрика "Аҭоурых иагәылаҵәаху" аҟны шәара еилышәкаар ауеит ҳмузеиқәа рҟны иӡыргоу аекспонатқәа, амаҭәарқәа иеиҭарҳәо аҭоурых атәы.

  23
 • Елисо Сангәлиаԥҳа
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 19:17 05.10.2019
  19:17 05.10.2019

  Сангәлиаԥҳа аҭаацәара аԥҵара иазкны: аӡбара иалагароуп аҳәынҭқарраҟны

  Гәлиа ихьӡ зху Аԥсуаҭҵааратә институт аусзуҩ, аетнолог Елисо Сангәлиаԥҳа арадио Sputnik аефир аҟны еиҭалҳәеит аҭаацәара аԥҵара аганахьала ақыҭақәа рҟны аҭагылазаашьа зеиԥшроу атәы.

  53
 • Гәырам Ҭарба
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 11:29 05.10.2019
  11:29 05.10.2019

  Ҭарба еиҭеиҳәеит Мықәашҭа аныҳәа шеиҿкаахо

  Мықә ақыҭа ахада Гәырам Ҭарба арадио Sputnik аефир аҟны еиҭеиҳәеит Мықәашҭа аныҳәа шымҩаԥгахо рқыҭаҟны.

  33
 • Наҭела Иуан-иԥҳа Смыр
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 10:07 05.10.2019
  10:07 05.10.2019

  Наҭела Смырԥҳа: ҩнуҵҟала ҳбылуан, аха ҳҵаҩцәа идҳарбомызт

  38 шықәса Гагратәи аԥсуа школ аиҵбыратәи аклассқәа рырҵаҩыс аус зуа Наҭела Иуан-иԥҳа Смыр илгәалалыршәоит аӷацәа лышкол ԥыржәарц шырҭахызи Гагра араион ахақәиҭтәра ашьҭахь уи аԥсҭазаара ҿыц шаиузи ртәы.

  408
 • Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 16:26 04.10.2019
  16:26 04.10.2019

  Адлеиба ихьӡ зху амҩаҿы аӡымҩангага аремонт иаарласны ихыркәшахоит

  Аҟәа ақалақь Алашарбага араион, Адлеиба ихьӡ зху амҩаҿы инхо ауааԥсыра аҳҭнықалақь ахадарахь аҳәара ҟарҵеит аӡымҩангага аремонт азухарц.

  25
 • Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 15:30 04.10.2019
  15:30 04.10.2019

  Ԥсоу даанкылоуп Киргизиатәи аконтрабандист

  Урыстәылеи Аԥсныи рҳәаа ахыҵра зҽазызшәоз ахаҿы итәыла, Киргизиа, ашьаус даҵаркуп. Иаанкылоу ахаҿы киргизиатәи рколлегацәа рыҭаразы шәачатәи аполициа рахь днагоуп.

  22
 • Лесной пожар в городе Сухум
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 14:43 04.10.2019
  14:43 04.10.2019

  Аҟәа абылра ӷәӷәа ҟалеит

  Ҩ-гектарк инарзынаԥшуа аԥсара амца акит. Абылраан ԥсыҭбара ҟамлеит. Амцарцәара иаҿын 20-ҩык рҟынӡа амцарцәаҩцәа.

  23