14:50 19 Жәабран 2018
Ишиашоу ицо аефир
Афотосахьақәа

Ихараны ахаҳә аршәра, иҳаракны аԥара: амилаҭтә хәмаррақәа Аҟәа

Икьаҿу ахьарԥш аиура
3111
 • Ашколхәыҷқәа XVI рспартакиада
 • Ашколхәыҷқәа XVI рспартакиада
 • Ашколхәыҷқәа XVI рспартакиада
 • Ашколхәыҷқәа XVI рспартакиада
 • Ашколхәыҷқәа XVI рспартакиада
 • Ашколхәыҷқәа XVI рспартакиада
 • Ашколхәыҷқәа XVI рспартакиада
 • Ашколхәыҷқәа XVI рспартакиада
 • Ашколхәыҷқәа XVI рспартакиада
 • Ашколхәыҷқәа XVI рспартакиада
© Sputnik / Томас Тхайцук
Раԥхьаӡа акәны сынтәа, ашколхәыҷқәа рықалақьтә спартакиада апрограмма иаларҵеит амилаҭтә хәмаррақәа: аҵәы аршәра, аҭыԥ аҟынтә ҵәҩанҵәы аԥара, ахаҳәырԥа, алабоу ахалара

Аԥсуа милаҭтә хәмаррақәа: аҵәы аршәра, аҭыԥ аҟынтә ҵәҩанҵәы аԥара, ахаҳәырԥа уҳәа ашколхәыҷқәа XVI рспартакиада апрограмма иалагалан.

Аҟәатәи абжьаратә школ №6 ашҭаҟны еизеит XVI аспартакиада алахәылацәа. Раԥхьаӡа акәны сынтәа, ашколхәыҷқәа рықалақьтә спартакиада апрограмма иаларҵеит амилаҭтә хәмаррақәа: аҵәы аршәра, аҭыԥ аҟынтә ҵәҩанҵәы аԥара, ахаҳәырԥа, алабоу ахалара. Амилаҭ спорттә хәмаррақәа иҷыдоу амчра, аласра, аццакра рҭахуп.

Инарҭбаау ажәабжь шәаԥхьар ҟалоит абра

Аспортсменцәа ражәақәа рыла зегь раасҭа ирлахҿыхганы ирбаз аҭыԥ аҟынтәи ҵәҩанҵәы аԥароуп, акыр иргәаԥхеит алабоу ахалара, иуадаҩны иршьеит аҵәыршәра.

Иҵегь афотосахьақәа

 • Ахыҿсахьа хада- Қьалашьбеи ироль наигӡеит Аслан Анқәаб.
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 18:27 19.01.2018
  18:27 19.01.2018

  "Қьалашьбеи" аԥсуа сценаҟны

  Анзор Мықәба ипиесала иқәыргылоу аспектакль ахәаԥшцәа идырбахоит ажьырныҳәа 19, 25 рзы аԥсуа драматә театр асценаҟны.

  29
  8
 • Иара убасгьы иҟоуп есышықәса аныҳәатә хәмаргақәа аҿазҵогьы, рхәыҷқәа рсахьақәа ҭасаны. Аԥсаӡ хәмаргақәа рыхәԥса иара иадҵоу аџьабааи адура-ахәыҷреи ирҿырԥшуп.
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 15:24 30.12.2017
  15:24 30.12.2017

  Асаркьа, амца, нас ахәмарга

  Абар, аа-шықәса ирықәуп Аҟәатәи астудиа "Артель" асаркьа иалхны аԥсаӡ азы ахәмаргақәа ҟарҵоит.

  55
  9
 • Икәашоит Кавказ
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 15:47 19.12.2017
  15:47 19.12.2017

  Икәашоит "Кавказ"

  Ражьден Гәымба ихьӡ зху Аԥснытәи аҳәынҭқарратә филармониаҟны имҩаԥысит Кандид Ҭарба ихьӡ зху жәлар рыкәашара аҳәынҭқарратә ансамбль "Кавказ" аҳасабырбатә концерт.

  35
  12
 • Кәтолтәи ачаи фабрикаҿы
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 13:36 15.12.2017
  13:36 15.12.2017

  Кәтолаа ачаи хырхуеит

  Кәтолтәи ачаи фабрикаҿы ииасыз амчыбжь аҩныҵҟа аусуҩцәа шә-тоннак рҟынӡа ачаибӷьы ҿырххьеит. Ачаиплантациақәа рҟны аусуҩцәа шьыжь шаанӡа инаркны иаахәлаанӡа аус руеит.

  64
  12

Ихадоу атемақәа