14:43 18 Ԥхынҷкәын 2018
Ишиашоу ицо аефир
 • USD66.75
 • EUR75.78
Афотосахьақәа

Асаркьа, амца, нас ахәмарга

Икьаҿу ахьарԥш аиура
Иҟаҵоуп Аԥсны (26)
9210
 • Дмитри Даниулов асаркьарчҩыс аус иуеит ԥшьы-шықәса.
 • Ҳус аҿы зегь раасҭа иуадаҩу аамҭа ақәшәароуп. Асаркьа рацәак уцныҟәара зҭахым материалуп. Аамҭа уацәыхҟьеит – иҟауҵаз каужьроуп. Асаркьа знык ирԥханы, нас иурхьшәашәар акгьы узалхӡом, — иҳәоит иара.
 • Асаркьарчҩы иус ауадаҩра адагьы ашәарҭарагьы амоуп иҳәоит Дмитри Даниулов.
 • Асаркьа апышҭақәа рыдагьы иалухыр алшоит еиуеиԥшым амультфильмқәа рперсонажқәа, аԥстәқәа, аԥсаатәқәа рсахьақәа, ачысмаҭәаАсаркьа апышҭақәа рыдагьы иалухыр алшоит еиуеиԥшым амультфильмқәа рперсонажқәа, аԥстәқәа, аԥсаатәқәа рсахьақәа, ачысмаҭәа
 • Асаркьарчра ҟазароуп
 • Лассы аҭыԥантәи адәқьанқәа рҟны ицәырҵраны иҟоуп еиуеиԥшым анаплакытә маҭәарқәа
 • ААУ аҟазара афакультет астудентцәа ҳмаҵзуразы ахәмарга арԥшӡара иақәшаҳаҭхеит. Уи аҟаҵашьа атәгьы ҳзеиҭарҳәеит.
 • Аилазаара ҷыда апышҭа аҩныҵҟа иҭаҳҭәоит иарцәаакырцаз. Нас уахь иҭаҳаԥсоит ацырцыр-ҽыҭқәа, анаҩс еилаҳарҩынтуеит, - ҳәа ҳзеиҭалҳәоит Фарида Сангәлиаԥҳа.
 • Fныҳәатә хәмаргақәа рырхиара абҵарамза инаркны ишалаго
© Sputnik / Томас Тхайцук
Дмитри Даниулов асаркьарчҩыс аус иуеит ԥшьы-шықәса.

Абар, аа-шықәса ирықәуп Аҟәатәи астудиа "Артель" асаркьа иалхны аԥсаӡ азы ахәмаргақәа ҟарҵоит.

Дмитри Даниулов асаркьарчҩыс аус иуеит ԥшьы-шықәса. Абри аамҭазы иара уи амаӡақәа зегьы ныҭкааны иҭиҵааит, ибзиангьы идыруеит ибашоу асаркьа ҟәамҟьа аныҳәатә ссир шалихыша. Абар, аа-шықәса ирықәуп Аҟәатәи астудиа "Артель" асаркьа иалхны аԥсаӡ азы ахәмаргақәа ҟарҵоит.

Ажәабжь инарҭбаан шәаԥхьар ҟалоит абра>>

Атемақәа:
Иҟаҵоуп Аԥсны (26)

Иҵегь афотосахьақәа

Ихадоу атемақәа