09:40 22 Жәабран 2018
Ишиашоу ицо аефир
Аԥсны аԥсабара ахьчаразы Аҳәынҭеилакы ахантәаҩы Савели Ҷыҭанаа

Савели Ҷыҭанаа: ашыц зфо ахәаҷа Аԥсны "аӷа" амаӡам

© Sputnik / Томас Тхайцук
Арадио
Икьаҿу ахьарԥш аиура
12 0 0

Аԥсны аԥсабара ахьчаразы Аҳәынҭеилакы ахантәаҩы Савели Ҷыҭанаа арадио Sputnik аҟны дазаҭгылеит Аԥсны ахы-аҵыхәа аҵиаақәа аԥхазҭа рызҭо ахәаҷақәа ртәы.

Аԥсны аԥсабара ахьчаразы Аҳәынҭеилакы ахантәаҩы Савели Ҷыҭанаа иажәақәа рыла, ашыц зфо ахәаҷа Аԥсны "аӷа" амаӡам.

"Китаи изҳауеит ашыц, уааҵәҟьа аҵиаақәа аԥырхага амаӡам ҳара ҳҿы еиԥш. Избанзар, ашыц хәаҷа дара рыԥсадгьыл аҿы, аекосистемаҿы иҟоуп дара рхыԥхьаӡара еизызмырҳауа ахәаҷақәа, ҳара ҳекосистемазы иҿыцуп, убри аҟынтәи "аӷацәа" ҳәа акгьы рымаӡам, инызкыло ҳәа акгьы ыҟам макьана. Аԥсны ишырҭаху иалоуп", — ҳәа иҳәеит Ҷыҭанаа.

Ашыц зфо ахәаҷа Аԥсны иааит 2015 шықәсазы, Шәача Олимпиатә хәмаррақәа аҽазыҟаҵарақәа анцоз аамҭазы.

Ихадоу атемақәа