02:28 18 Жәабран 2018
Аҟәа+ 10°C
Ишиашоу ицо аефир

Арадио

  • Апсуаҭцааратә институт аиҳабы Арда Ашәба
    12:17 13.04.2017
    43

    Арда Ашәба: Чачхадыл аԥсуаа иртәуп

    Амшаԥ ныҳәа хымыш шагу аԥшьашаҽны аԥсуаа акьырсиан динхаҵара ныҟәызго аҭаацәарақәа иазгәарҭоит Чачхадыл. Уи амҩаԥгашьа атәы дазааҭгылоит аҵарауаҩ, Апсуаҭцааратә институт аиҳабы Арда Ашәба.