09:44 22 Жәабран 2018
Ишиашоу ицо аефир
Аекологиеи аԥсабара ахьчареи рзы аусбарҭа аиҳабы Савели Ҷыҭанаа
© Sputnik / Томас Тхайцук

Савели Ҷыҭанаа: амцаԥшьхәаҷа аҿиара Аԥснытәи аҳауа акырӡа иацхраауеит

Арадио
Икьаҿу ахьарԥш аиура
18 0 0

Аекологиеи аԥсабара ахьчареи рзы аусбарҭа аиҳабы Савели Ҷыҭанаа Sputnik Аԥсны арадиостудиаҿы дазааҭгылеит амцаԥшьхәаҷа аԥырҟәҟәаразы Аԥсны аҳауа шаԥырхагоу атәы.

"Ашыц ықәызхуа амцаԥшьхәаҷа иахьафаз иахҟьаны хә-нызқь гектар ахьеизҳауа ашыц реиҳарак ԥхасҭоуп, ахыӡӡарахь ахы рхоуп. Амцаԥшьхәаҷа зынӡа иаҳзықәхӡом, избан акәзар Аԥсны аҳауа аҭагылазаашьеи, амшын аҿықәреи, ашьхақәа ахьааигәоуи ирыбзоураны ахәаҷақәа рыҿиара акырӡа иацхраауеит", — иҳәеит Ҷыҭанаа.


Ихадоу атемақәа