14:56 25 Жәабран 2018
Аҟәа+ 12°C
Ишиашоу ицо аефир
Камилла Квициния
© Фото: facebook

Камилла Кәыҵниаԥҳа: Аԥсны анҭыҵ аԥсуа сыӡбал зҭаху рацәаҩуп

Арадио
Икьаҿу ахьарԥш аиура
13 0 0

XIX Жәларбжьаратәи агроааглыхратә цәыргақәҵа "Золотая осень-2017" аҟны аԥсуа асыӡбалқәа (аиаҵәеи аҟаԥшьи) ахьтәы медалқәа ҩба ранашьоуп, абри атәы лҳәеит "Асызбал" анаплакы аиҳабы Камилла Кәыҵниаԥҳа.

 

"Асыӡбал аҟаҵара салагеит акыр шықәса раԥхьа. Шықәсык жәа-тоннак рҟынӡа асыӡбал чаԥаны ихызҩоит, аха уигьы маҷуп. Аԥсны ахы аҵыхәа, анҭыҵ асыӡбал зҭаху рацәоуп", —  лҳәеит Кәыҵниаԥҳа.

Шәазыӡыҩрла Sputnik Аԥсны арадио ишиашоу ицо аефир, асааҭ 18:00 рзы.

Ихадоу атемақәа