07:57 19 Рашәара 2018
Ишиашоу ицо аефир
  • USD63.48
  • EUR73.48
Сонер Гогуа
© Фото : предоставлено Сонером Гогуа

Гогәуа Иорданиаҟа ицара ахықәкы иазкны: аекономикатә цҳа бжьаҳҵоит

Арадио
Икьаҿу ахьарԥш аиура
28 0 0

Иорданиа иҟоу аԥсуа диаспореи ҳареи аимадара ҳабжьаҵара ҳара ҳзы ихадоуп, иҳәеит Sputnik арадиостудиаҟны ауаажәларратә еиҿкаара "Жәларбжьаратәи афонд Аԥсны" ахада Сенер Гогәуа.

"Иорданиа инхо  абизнес знапы алаку аԥсуааи  ҳареи аимадара ҳабжьаҵара ҳашьҭоуп. Ирзеиҭаҳҳәар ҳтахуп Аԥсны аекономикатә лшарақәас иамоу", — иҳәеит Гогәуа.
Шәазыӡырҩла Sputnik Аԥсны арадио ишиашоу ицо аефир, асааҭ 18:00 рзы.

Ихадоу атемақәа