14:36 22 Хәажәкыра 2018
Аҟәа+ 12°C
Ишиашоу ицо аефир
Лаша Когония
© Sputnik / Томас Тхайцук

Ашьапылампыласыҩ: еизгоу Аԥснытәи акоманда ацыхәмарра иацәшәоит

Арадио
Икьаҿу ахьарԥш аиура
17120

Агәыԥ аҿы иӷәӷәоу акомандақәа ҳрықәшәеит, аха ҳаргьы иԥсыҽу ҳәа ҳапхьаӡам, иҳәеит арадио Sputnik арадиостудиаҟны ашьапалампыласыҩ, акоманда "Нарҭ" ахьчабжа Лаша Коӷониа.

"Ҳәарада,  Лондон имҩаԥысран иҟоу ачемпионат аҿы аиааира ҳгар ҳалшоит, избанзар иӷәӷәоу акомандақәа ҳархыԥхьаӡалоуп. Лаҵарамза 31 ихацыркхо ConIFA-2018 ҳхы бзиан иааҳарԥшыр ҳалшоит", — иҳәеит Лаша Коӷониа.
Шәазыӡыҩрла арадио Sputnik Аԥсны ишиашоу ицо аефир, асааҭ 18:00 рзы.

Ихадоу атемақәа