09:39 18 Нанҳәа 2019
Ишиашоу ицо аефир
 • USD66.00
 • EUR73.22
Квициния Тимур
© Sputnik / Томас Тхайцук

Кәыҵниа: амца азыркуа иазхәыцлаӡом анаҩс рцәашьас иамоу

Арадио
Икьаҿу ахьарԥш аиура
9410

Ааԥынра анааигәахо имаҷым ахҭысқәа ҳауаажәлар афасара амца аркны хылаԥшрада ианаанрыжьуа ҳәа азгәеиҭеит арадио Sputnik аефир аҟны Аԥсны аҭагылазаашьа ҷыдақәа рминистрра Аҟәа ақалақьи араиони абылраҽацәыхьчара аҟәша аиҳабы Ҭемыр Кәыҵниа. 

"Ааԥынра анаааигәахо досу рыҩнаҭақәа рыкәша-мыкәша арыцқьарақәа ирылагоит, агәам еизганы амца ацрарҵоит. Уи иахылаԥшуа шыҟоу еиԥш иҟоуп игәазымҭогьы. Амца ацраҵаны уадҵыр ҟалом, избанзар амҿхак аҽарҭбаауеит, даҽа ҭыԥқәак рахь ииаасуеит. Иҟалалоит ахьшьцәа аҳаскьын ҿа аарц азы амца анацрарҵало, аха иазхәыцӡом анаҩс амца аанкылашьас иамоу. Иҟоуп ус еиԥш ашьхарахь аҭыԥқәа амцарцәаратә машьынақәа ахьзымнеиуа. Уи уадаҩроуп, амца напыла арцәара ҳақәшәалоит. Хыхьынтәи амца лбааны ауаа рынхарҭақәа ианырзааигәахо ҟалахьеит. Ус еиԥш ҵыԥх Турбаза ахахьы амца ӷәӷәаны иацрарҵеит афасара ахьыҟаз, иҳалшеит амца аанкылара, уи акыр аҩнқәа ирзааигәахахьан. Амца ахаангьы ахылаԥшра аҭахуп. Жәабран мза анҵәамҭеи хәажәкыра мзеи иаҳа амцакрақәа анырацәоу аамҭоуп",  -ҳәа азгәеиҭеит Кәыҵниа.

Инеиҵыху аицәажәара шәазыӡырҩыр шәылшоит арадио Sputnik Аԥсны аефир аҿы.

Ихадоу атемақәа

 • Аԥсуаа наџьнатә аахыс ирыман ажәаҳәара атрадициа дуқәа. Уи лымкаала рҵеицәа ирыларааӡон. Аԥсуаҭҵааратә институт аетнологиа аҟәша аҭҵаарадырратә усзуҩ Марина Барцыцԥҳа иҳадылгалоит ари аҟазара ҳажәлар рҿы знеишьас, чыдарақәас иамаз, иахьатәи аамҭазы тенденциас изну.

  33
 • Нестор Лакоба сасра дыззаауаз анхаҩ нага, зеиԥшыҟамыз ашәарыцаҩ, Бзыԥҭа аҳаблан ҳаҭыр ду зқәыз, зажәа ҟәышыз, ажәлар ззыӡырҩуаз, аха 37-тәи ашықәс еиқәаҵәақәа раан харада ахара зыдҵаны идырӡыз Маҳҭы Ислам-иԥа Бениа (Кьахьыриԥа) иҭоурых дазааҭгылеит иашьа иԥа имоҭа Беслан Бениа.

  171
 • Иҟоума даҽа ҳәынҭқаррак рхада ртәыла агәы злеисуа абызшәа изымдыруа? Далырхуама уи иҩыза, хшыҩла дкәадамзаргьы? Ауаажәларра рыбжьара агәынамӡара зызцәырнагаз акандидатцәа злахәыз аефиртә аамҭа аԥҟарақәа еиҭакрақәас ԥхьаҟа ирылагалатәузеи? Абарҭ азҵаарақәа дрылацәажәоит Sputnik аколумнист Елеонора Коӷониаԥҳа.

  56