• Ҷыҷыкәа Мархолиа
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 17:38 30.09.2019
  17:38 30.09.2019

  Мархолиа: адунеи аҟны Аԥсны рдыруа иҟазҵаз аԥхьа иргыланы ахақәиҭразы иҭахаз роуп

  Гәымсҭатәи афронт аҟны актәи абригада ахԥатәи абаталион актәи арота адҵаҟаҵаҩыс иҟаз, Аԥсны Афырхаҵа Ҷыҷыкәа Мархолиа игәалаиршәеит 1993 шықәсазы Аиааира амш дшаԥылоз. 1993 шықәса ԥхынгәымзазы иара афронт аҟны дхәын.

  415
 • Ерсҭоу Ақәраа
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 15:09 30.09.2019
  15:09 30.09.2019

  Ақәраа Аиааира амш инамаданы ахысразы аицлабрақәа ирызкны: иблахкыган, изаманан

  Ахысразы иаарту аицлабра аиҿкааҩ, аӡбаҩ хада Ерсҭоу Ақәраа арадио Sputnik аефир аҟны еиҭеиҳәеит ашәарыцаҩцәа рыбжьара Аӡҩыбжьа аицлабра шымҩаԥысыз.

  53
 • Аслан Кобахиа
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 12:42 30.09.2019
  12:42 30.09.2019

  Кобахьиа: аԥсуа азныказ даҿаурххаргьы, маҵуҩыс иҟаҵара улшаӡом

  Аԥсны афырхаҵа, Гәымсҭатәи афронт аҟны артиллериа адҵаҟаҵаҩыс иҟаз Аслан Кобахьиа арадио Sputnik аефир аҟны Аԥсны Аџьынџьтәылатә еибашьра амшқәа игәалаиршәеит.

  162
 • Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 19:05 29.09.2019
  19:05 29.09.2019

  Ақаҩба "Ажәҩан аҿықә" азы: ԥсра зқәым аклассикатә пиесақәа ирываҟәыло иҟоуп

  Самсон Ҷанба ихьӡ зху Аԥсуа драматә театр актиорцәа ахәаԥшцәа ирыдыргалоит ақәыргыламҭа ҿыц, Тонино Гуера иажәабжь иалху апиеса "Ажәҩан аҿықә". Аспектакль арежиссиор, Аԥсны Жәлар рартист Валери Ақаҩба арадио Sputnik аефир аҿы еиҭеиҳәеит аҩымҭахь дхьазырԥшыз атәы.

  97
 • Гарри Саманба
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 16:11 29.09.2019
  16:11 29.09.2019

  Саманба Кәыдры ацҳаҿы ҩ-фронтк реиқәшәаразы: даргьы ҵәыуон, ҳаргьы ҳҵәыуон

  Гәымсҭатәи афронт аҩбатәи абригада командаҟаҵаҩыс иҟаз, Аԥсны Афырхаҵа Гарри Саманба арадио Sputnik астудиаҟны игәалаиршәеит 26 шықәса раԥхьа арҭ амшқәа рзы ахҭысқәа рыҿиашьа атәы.

  46
 • Лариса Ҭарԥҳа
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 13:01 29.09.2019
  13:01 29.09.2019

  Ҭарԥҳа "Ԥсра зқәым архәҭазы": Аԥсны аҭынчра азаазгаз аҷкәынцәа ҳхашҭыр ҟалом

  Акциа "Ԥсра зқәым архәҭа" мҩаԥысраны иҟоуп Аҟәа, Пицунда, Гагра, Гәдоуҭа, Афон ҿыц, Очамчыра, Тҟәарчал. Абри атәы еиҭалҳәеит уи аиҿкааҩ, Аԥсны Аџьынџьтәылатә еибашьра иалахәыз аҳәса ахымхәацәа Рассоциациа ахантәаҩы Лариса Ҭарԥҳа арадио Sputnik Аԥсны аефир аҿы.

  28
 • Геннади Ҵлаииа
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 10:09 29.09.2019
  10:09 29.09.2019

  Аҭоурых иагәылаҵәаху: Арӡынба икәылӡтәы кьаҿ аҭоурых атәы

  Владислав Арӡынба ихьӡ зху Аибашьратә фырхаҵара Ахьӡ-аԥша амузеи аҟны иӡыргоу амаҭәарқәа ртәы арадио Sputnik Аԥсны арубрика "Аҭоурых иагәылаҵәаху" аҿы еиҭеиҳәеит амузеи аусзуҩ, аҭоурыхҭҵааҩ Геннади Ҵлаииа.

  28
 • Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 17:18 28.09.2019
  17:18 28.09.2019

  Гәынба: абџьар зманы инҭыҵуа зегь шәарыцаҩцәаӡам

  Ажурналист Адгәыр Гәынба арадио Sputnik аефир аҟны далацәажәеит ашәарыцареи аԥсқьарреи рзы иахьа аҭагылазаашьа зеиԥшроу атәы.

  26
 • Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 16:42 28.09.2019
  16:42 28.09.2019

  Кәыҵниа аԥсқьарра иазкны: угәы иамыхәо Аԥсны ихҭакны ирымоуп

  Аԥсны ашәарыцаҩцәеи аԥсыӡкцәеи рхеилак ахантәаҩы Ҳаџьараҭ Кәыҵниа арадио Sputnik аефир аҟны далацәажәеит аԥстәқәеи аԥсаатәқәеи рхыԥхьаӡара амаҷхара зыхҟьази, уи аанкыларазы иҟоу алшарақәеи ртәы.

  21
 • Аԥсны аҽтәы спорт Афедерациа ахада Аслан Камлиа.
  Аҵыхәтәантәи арҿыцра: 11:57 28.09.2019
  11:57 28.09.2019

  Камлиа Бзыԥҭа аҽырыҩрақәа рзы: уаара ирго аҽқәа алахәхаӡом

  Аԥсны ахада ихраҿа агаразы Бзыԥҭатәи аипподром аҿы аҽырыҩра шымҩаԥысуа арадио Sputnik аефир аҟны еиҭеиҳәоит Аԥсны аҽтәы спорт Афедерациа ахада Аслан Камлиа.

  45