05:13 21 Ԥхынгәы 2018
Ишиашоу ицо аефир
  • USD63.49
  • EUR73.93
Дамениа: Урыстәыла Аԥсны ихьыԥшыму Ҳәынҭқарразар аҭахуп

Дамениа: Урыстәыла Аԥсны ихьыԥшыму Ҳәынҭқарразар аҭахуп

Ауаажәларра
Икьаҿу ахьарԥш аиура
3010

Аԥсны Урыстәыла ахәҭакны аҟазаара хырҳа аҵам Урыстәылазы, уи азҵаарала Урыстәыла агәрамгаразы амзызқәа ыҟам.

АҞӘА, 21 жьҭ — Спутник Аԥсны.  Аԥсны Урыстәыла алаҵара, хырҳа аҵам ишьақәгылаз жәларбжьаратәи аҭагылазаашьақәа ирхырҟьаны  ҳәа азгәеиҭоит Дамениа. Уи игәаанагарала Аԥсни Урыстәылеи реизыҟазаашьақәа рзы Аиқәшаҳаҭра ҿыц апроек Аԥсны аҿиаразы ибзиоуп. Ҳҳәынҭқарра ахьыԥшымра ашьақәырӷәӷәаразы алшара ҿыцқәа аԥнаҵароуп ҳәа дахәаԥшуеит.

Ихадоу атемақәа