02:40 26 Мшаԥы 2019
Ишиашоу ицо аефир
  • USD64.68
  • EUR72.11
Футболист на траве

Аԥсны ашьапылампылтә чемпионат иахыгоуп "Ерцахә" ахәмарыҩцәа ахьазымхоз азы

© Фото: Frantzou Fleurine
Аспорт
Икьаҿу ахьарԥш аиура
11 0 0

Ф-командак злахәу XXVI-тәи Аԥсны ашьапылампылтә чемпионат иалагоит абҵара 10 рзы.

АҞӘА, абҵ 4 — Sputnik, Сариа Кәарцхьиаԥҳа. Абҵарамза 5 рзы иалагараны иҟаз XXVI-тәи Аԥсны ашьапылампылтә чемпионат иахыргеит Очамчыратәи акоманда "Ерцахә" ахәмарыҩцәа рыла иахьеиқәшәамыз иахҟьаны. Абри атәы Sputnik акорреспондент илеиҳәеит Аԥсны ашьапылампылтә лига адиректор Витали Федоренко.

Уаанӡа иҟаз адыррақәа рыла, ачемпионат иалагараны иҟан ашәахьа, абҵара 5 рзы. 

"Иахьа ҳрацәажәон акоманда анапхгареи Очамчыра араион ахадареи. Дара ражәақәа рыла, ачемпионат алахәхара рылшомызт. Избанзар акоманда шьақәгылазарц азы 11-12-ҩык ашьапылампыласыҩцәа азхаӡом, 16-18-ҩык иреиҵамзароуп. Ари ачемпионат шықәсык аҟара имҩаԥыслоит, уи аҵыхәтәанӡа уалахәызарц азы, акоманда ӷәӷәазароуп.  "Ерцахәаа" рҽанеидыркыла ашьҭахь еилкаахеит, рхыԥхьаӡара шазымхоз", — ҳәа азгәеиҭеит Федоренко.

Абҵара 4 рзы Аԥсны ашьапылампылтә федерациаҿы ачемпионат алагара иазкыз аилатәара мҩаԥыргеит.  Уи ахыркәшамҭаз иӡбан Ачемпионат иалагарц абҵара 10 рзы. Зынӡа Аԥсуа лига иалахәхоит ф-командак. Ахәмаррақәа х-етапкны имҩаԥысуеит. Уажәазы аиԥыларақәа рымзар ҿыц ашьақәыргылара иаҿуп.

Ачемпионат хыркәшахоит 2019 шықәса, абҵарамза алагамҭазы. 

Ихадоу атемақәа