21:09 19 Нанҳәа 2019
Ишиашоу ицо аефир
  • USD66.61
  • EUR73.95
Аԥсшьара
  • 09:58 12.08.2019
    81

    Шәхы лашәырҟәла: Отаԥтәи аҳаԥы сышҭалаз

    Абрыскьыл дызҭаҿаҳәоу, Аҽуац ҭызго, акамбашьӡмах, аӡҭарчы - Отаԥтәи аҳаԥы иҭалаз, уи акәша-мыкәша иибаз-иаҳаз, насгьы агәамҵра ҽеи шалымҵуа уҳәа ҳадигалоит Sputnik акорреспондент Аинар Ҷыҭанаа.