05:51 20 Жьҭаара 2019
Ишиашоу ицо аефир
  • USD63.95
  • EUR71.13
Аԥсшьара
  • 09:58 12.08.2019
    97

    Шәхы лашәырҟәла: Отаԥтәи аҳаԥы сышҭалаз

    Абрыскьыл дызҭаҿаҳәоу, Аҽуац ҭызго, акамбашьӡмах, аӡҭарчы - Отаԥтәи аҳаԥы иҭалаз, уи акәша-мыкәша иибаз-иаҳаз, насгьы агәамҵра ҽеи шалымҵуа уҳәа ҳадигалоит Sputnik акорреспондент Аинар Ҷыҭанаа.