05:13 03 Рашәара 2020
Ишиашоу ицо аефир
  • USD68.98
  • EUR76.78
Аԥсшьара
  • 09:58 12.08.2019
    112

    Шәхы лашәырҟәла: Отаԥтәи аҳаԥы сышҭалаз

    Абрыскьыл дызҭаҿаҳәоу, Аҽуац ҭызго, акамбашьӡмах, аӡҭарчы - Отаԥтәи аҳаԥы иҭалаз, уи акәша-мыкәша иибаз-иаҳаз, насгьы агәамҵра ҽеи шалымҵуа уҳәа ҳадигалоит Sputnik акорреспондент Аинар Ҷыҭанаа.