17:11 20 Хәажәкыра 2019
Ишиашоу ицо аефир
  • USD64.28
  • EUR72.94
Атемақәа
Атемақәа

Аԥсны афымцалашара арцәара

Жәабран 20 инаркны Аԥсны иахьаҵанкуа афымцалашара дырцәо иалагеит есыҽны асааҭ 11:00 инаркны 14:00 рҟынӡа, ЕгрыГЕС иҭоу аӡы амаҷхара иахҟьаны зынӡа аусура иаанымгыларц.