14:55 22 Хәажәкыра 2018
Аҟәа+ 12°C
Ишиашоу ицо аефир
Авидеонҵамҭақәа

Адәқьан ахь ақьазоу ақәгылара, мамзаргьы Ниу-Иорк ауааԥсыра асду рхыргарц рыҽшазыҟарҵо

Икьаҿу ахьарԥш аиура
2 0 0
© Sputnik

Ниу-Иорк ауааԥсыра ақьазоу дуқәа ирықәгылоуп адәқьан ахь инеины фатәыла рҽеиқәдыршәарц азы, избан акәзар иззыԥшу асду иахҟьаны акыраамҭа адәахьы издәылымҵыр ҟалоит. Шәахәаԥш авидео аҟны асы еимаҭәа ишлеиуазгьы, ауаа ахьгылоу ишымқәацоз.

Иҵегь авидео

Ихадоу атемақәа