08:24 21 Жәабран 2018
Ишиашоу ицо аефир

Авидеонҵамҭақәа

  • Ацхыраара ласы аԥхьа: Sputnik аҟны иазааҭгылеит амедицинатә цхыраара аусушьа

    Ацхыраара ласы аԥхьа: Sputnik аҟны иазааҭгылеит амедицинатә цхыраара

    2000 шықәса раахыс цәыббра аҩбатәи асабшазы адунеи атәылақәа жәпакы рҟны иазгәарҭоит аԥхьатәи амедицинатә цхыраара аҟаҵара амш. Аҟәа ақалақь амедицинатә цхыраара ласы аҳақьым хада Аслан Џьопуа Sputnik Аԥсны арадиостудиаҟны дазааҭгылеит Аҟәа ақалақь амедицинатә цхыраара ласы иамоу ауадаҩрақәеи, аҭагылазаашьа зеиԥшроуи.